Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/80 av 27. januar 2021 om avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/80 of 27 January 2021 concerning the non-approval of carbon dioxide as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2021)

Sammendrag av innhold
Karbondioksid har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel.

Karbondioksid er fra tidligere godkjent som ordinært aktivt stoff som kan benyttes som et plantevernmiddel, og i en rekke land er slike preparater godkjent. I henhold til forordning (EU) 1107/2009 kan ikke et aktivt stoff, som fortsatt er godkjent, og som inngår i godkjente plantevernmidler, samtidig godkjennes som et basisstoff. Søknaden om godkjenning som basisstoff er derfor avlsått.

Merknader
Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Karbondioksid har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Stoffet var beregnet på bruk som insektmiddel i diverse høstede og lagrede kulturer som f.eks. korn, krydder og tobakk .

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 28. januar 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.01.2021
Anvendelsesdato i EU
17.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.07.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.09.2021
Anvendes fra i Norge
27.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0080
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro