Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1254 av 19. september 2018 om avslag på godkjenning av riboflavin (80 %) framstilt av Bacillus subtilis KCCM-10445 som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører den funksjonelle gruppen av vitaminer, pro-vitaminer og veletablerte kjemiske stoffer med samme effekt

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1254 of 19 September 2018 concerning the denial of authorisation of riboflavin (80 %) produced by Bacillus subtilis KCCM-10445 as a feed additive belonging to the functional group of vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having similar effect

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Riboflavin (vitamin B2) produsert av en genmodifisert stamme av Bacillus subtilis er søkt regodkjent som fôrtilsetningsstoff i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer», i gruppen vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. EFSA vurderte i 2013 produktet til å ikke inneholde levende celler og rekombinant DNA, og det ble konkludert at produktet var trygt for helse og miljø. Etter dette ble Kommisjonen gjort oppmerksom på at ved en offisiell kontroll av produktet var det oppdaget rekombinant DNA i produksjonsstammen av produktet. På bakgrunn av dette ble EFSA bedt om å gjøre en ny vurdering. I den nye vurderingen konkluderer EFSA at produktet inneholder levende celler og rekombinant DNA (og fire ulike resistensgener), og derfor ikke er trygt for helse og miljø. Dette produktet skulle også vært godkjent som GMO noe det ikke er.

Søknaden om regodkjenning avslås dermed. Produktet skal ikke lenger omsettes i markedet, og eksisterende lager av tilsetningsstoffet og premiks som inneholder det skal bli tilbaketrukket fra markedet innen 1 måned etter at regelverket er gjeldende. Fôr med tilsetningsstoffet skal være trukket fra markedet innen tre måneder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er få produsenter av dette vitaminet i verden, og dette avslaget på godkjenning vil kunne føre til redusert tilgang på markedet. Dette vil kunne føre til økt pris på de resterende godkjente produktene av vitamin B2. Men det forventes alikevel at det ikke vil få vesentlige økonomiske konsekvenser for fôrindustrien. Rettsakten forventes ikke å få vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Det er få produsenter av dette vitaminet i verden, og dette avslaget på godkjenning vil kunne føre til redusert tilgang på markedet. Dette vil kunne føre til økt pris på de resterende produktene av vitamin B2.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.09.2018
Anvendelsesdato i EU
10.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1254
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro