Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringbeslutning (EU) 2015/1736 av 28. september 2015 om ikke-godkjenning av triflumuron som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for produkttype 18

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1736 of 28 September 2015 not approving triflumuron as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 18

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2015)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/xx er det besluttet å ikke godkjenne triflumuron til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 (insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr). Evaluerte scenarier i forhold til risiko for vann og jord ved bruk av biocidprodukter med triflumuron som aktivt stoff i produkttype 18, ble vurdert som uakseptable.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring av biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2015
Anvendelsesdato i EU
19.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1736
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro