Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1411 av 24. august 2016 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/1411 of 24 August 2016 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rttsakt gjelder avslag på sju helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

De avviste stoffene i påstandene omhandler;

- Koffein og fysisk utholdenhet (EFSA-Q-2013-00399),

- Clarinol® og Tonali® og reduksjon i kroppsfett (EFSA-Q-2014-00580),

- SYNBIO® og naturlig regulering av tarmen (EFSA-Q-2014-00567),

- FRUIT UP® og reduksjon av postprandial blodsukker (EFSA-Q-2014-00405),

- En kombinasjon av granateple ekstrakt og jordskokk og økning i antall spermier (EFSA-Q-2014-00566),

- Bifidoacterium bifidum CNCM I-3426 og økning i sunne dager og opprettholdelse av et normalt mmunsystem hos voksne (EFSA-Q-2014-00673),

- C21, N-methylpyridium og trigonelline og vedlikehold av DNA integritet i kroppscellene (EFSA-Q-2014-00624).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene må forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som ikke er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Påstandene ble diskutert på arbeidsgruppemøte 9. november 2015. Ingen MS hadde kommentarer til rettsakten. Det er ingen horisontale utfordringer. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.08.2016
Anvendelsesdato i EU
14.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 686-690
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1411
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro