Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 175/2014 av 25. februar 2014 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 175/2014 of 25 February 2014 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 05.01.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler avslag av seks helsepåstander innmeldt etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) baseres på ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstandene i denne rettsakten (forordning (EU) nr. 175/2014) er vurdert av EFSA. For alle seks helsepåstandene har EFSA funnet at det ikke er en årsakssammenheng mellom helsepåstandene og virkestoffet.

Følgende helsepåstander er avvist i rettsakten.

[Tabell: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet]

Helsepåstanden om "Slendesta-potetekstrakt" er ikke omfattet av overgangsperioden som står nevnt i artikkel 28(6)(b) i påstandsforordningen, da søknaden ble innsendt etter 19. januar 2008. De øvrige helsepåstandene som er avvist i forordning (EU) nr. 175/2014 er omfattet av overgangsordningen, som er nevnt i artikkel 28 i påstandsforordningen. Det vil si at disse helsepåstandene kan anvendes inntil 6 måneder etter ikrafttredelsen av gjeldende forordning (forordning (EU) nr. 175/2014). De seks avslåtte helsepåstandene er listet opp i EU-kommisjonens register over avslåtte helsepåstander.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene og eventuelt ta disse ut av bruk innen seks måneder etter at forordning (EU) nr. 175/2014 har trådt i kraft. For den helsepåstanden hvor søknaden var levert etter 19. januar 2008 ("Slendesta-potetekstrakt") er det ingen overgangsperiode. Det er usikkert om helsepåstandene som rettsakten omfatter er i bruk i Norge i dag.

Forbrukerne
EFSAs vurdering av de enkelte søknadene gir forbrukerne større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Europakommisjonens utkast til forordning var oppe til avstemning på SCFCAH 4. oktober 2013 og ingen medlemsland hadde kommentarer. Mattilsynet har ikke hatt kommentarer til saken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til forordning var oppe til votering på SCFCAH 4. oktober 2013 og ble vedtatt med et kvalifisert flertall. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 25. februar 2014 og publisert i Official Journal den 26. februar 2014 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.02.2014
Anvendelsesdato i EU
17.03.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2014
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0175
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro