Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 av 13. desember 2018 om ikke å godkjenne Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1985 of 13 December 2018 not approving Willaertia magna c2c maky as an active substance for use in biocidal products of product-type 11

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2019)

Sammendrag av innhold
Ved beslutning (EU) 2018/1985 besluttes det å ikke godkjenne Willaertia magna c2c maky til bruk i biocidprodukter i produkttype 11. Produkttype 11 omfatter konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer.

Vurderingen av Willaertia magna viste at en eventuell bruk av stoffet i biocidprodukter i produkttype 11 ville medføre en uakseptabel helserisiko. I tillegg ble ikke effektiviteten til bekjempelse av Legionella pneumophila tilstrekkelig dokumentert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. desember 2018 og ble publisert i OJ 14. desember 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. mai 2019 med ikrafttredelse 1. juni 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
03.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.05.2019
Anvendes fra i Norge
01.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1985
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro