Avslag på godkjenning kalsiumpropionat som basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1443 av 31. august 2022 om avslag på godkjenning av kalsiumpropionat som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1443 of 31 August 2022 concerning the non-approval of calcium propionate as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2022)

Sammendrag av innhold
Kalsiumpropionat har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel.

Avslaget er blant annet begrunnet med at stoffet kan være skadelig for øynene. Det vil dessuten være behov for en toksikologisk vurdering av konsekvenser ved innånding hvis stoffet skal brukes i sprayform etter fortynning med vann. Dessuten manglet søknaden en vurdering av bl.a. stoffets hormonforstyrrende egenskaper.

Merknader
Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Kalsiumpropionat har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge. Stoffet blir ordinært brukt som konserveringsmiddel ved matlaging, i hovedsak i brød og andre bakevarer.

Kalsiumpropionat var tenkt brukt både som soppmiddel ved produksjon av blomsterløk og -knoller og på rekreasjonsarealer.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU. Den ble kunngjort i Official Journal 1.9.2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2022
Anvendelsesdato i EU
21.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet