Avslag på godkjenning sort såpe E470a som basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1444 av 31. august 2022 om avslag på godkjenning av svart såpe E470a som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1444 of 31 August 2022 concerning the non-approval of black soap E470a as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2022)

Sammendrag av innhold
Sort såpe E470a har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel.

Avslaget er blant annet begrunnet med at stoffet kan være irriterende og etsende. Det er videre ikke framlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at stoffet markedsføres i produkter som oppfyller spesifikasjonkrav for tilsetningsstoffet E470a. Dessuten manglet søknaden data for å kunne vurdere risiko for forbrukere ved inntak gjennom både kost og drikkevann.

Merknader
Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
"Svart såpe" E470a (nærmere definert som natrium-, kalium- og kalsiumsalter av fettsyrer) har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Stoffet var tenkt brukt både som insekt- og soppmiddel i en rekke ulike kulturer og vekster.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU. Den ble kunngjort i Official Journal 1.9.2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2022
Anvendelsesdato i EU
21.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.12.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2023
Anvendes fra i Norge
06.02.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1444
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro