Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 379/2012 av 3. mai 2012 om avslag på visse helsepåstander på matvarer som ikke henviser til redusert risiko for sykdom og til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 379/2012 of 3 May 2012 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder avgjørelser av to søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1924/2006 om bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler (påstandsforordningen). Helsepåstander etter denne bestemmelsen gjelder andre påstander enn de som viser til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse. Søknadene gjelder melkesyrebakterier og kollagen, og begge avslås.

Begge avslagene er i samsvar med EFSAs vurdering.

For disse to søknadene er grunnlaget artikkel 13(5) som viser til at det må foreligge nyutviklet vitenskapelig data. Godkjente helsepåstander fremgår av et register som Kommisjonen har opprettet.

Påstandsforordningen er bygd opp slik at det må utvikles og vedtas et utfyllende regelverk før bruken av ernærings- og helsepåstander er fullt ut harmonisert. En del av det utfyllende regelverket som skal utvikles med grunnlag i påstandsforordningen, er godkjente helsepåstander etter forordningens artikkel 13(5). Det er den enkelte virksomhet som sender inn søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen til den kompentente myndighet i et medlemsland. Medlemslandene skal så behandle og vurdere søknaden etter de bestemmelsene som fremgår av forordning (EF) nr. 353/2008, før den videresendes til EFSA for en vurdering av det vitenskapelige grunnlaget for søknaden. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene avgjøres. Avgjørelsene som innebærer avslag, forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren med kontroll. Påstander som ikke godkjennes, vil fremgå av det samme registeret som de innvilgede helsepåstandene.

Merknader

Rettslige konsekvenser for Norge:
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene
Virksomhetene må ta avslåtte påstander ut av bruk. I EU er det etter ikrafttredelse av forordningen en 6 måneders frist for å ta de påstandene som ikke er godkjent, ut av bruk. Avgjørelsen må også implementeres i norsk regelverk før den kan legges til grunn i Norge. Det er usikkert om disse påstandene er i bruk i Norge idag.

Forbrukerne
EFSAs vurdering av de enkelte søknadene gir forbrukeren større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert.

Mattilsynet
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 3. mai 2012 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.05.2012
Anvendelsesdato i EU
24.05.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 102-103
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
02.07.2012
Høringsfrist
02.10.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2013
Anvendes fra i Norge
04.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0379
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro