Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/371 av 15. mars 2016 om avslag på helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/371 of 15 March 2016 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.8.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakt inneholder avslag av fem helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjon skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de fem påstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom helsepåstander og virkestoff.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent. Alle søknader har fått en negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende virkestoffer og påstander:

[Tabell: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet]

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementert i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt ble diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 31. mars 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemslandene med kvalifisert flertall på SCoPAFF den 4.november 2015. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen. Det er ingen horisontale utfordringer ved rettsaken.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2016
Anvendelsesdato i EU
05.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 466-469
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2016
Anvendes fra i Norge
08.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0371
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro