Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS uten en utmeldingsavtale med EU

Tittel

Avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket Norge og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland som følge av Det forente kongerikes uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen

Agreement on arrangements regarding citizens’ rights between Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland following the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and the EEA Agreement

Siste nytt

Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 8.2.2019

Norge, Island og Liechtenstein har frem­forhandlet en avtale med Storbritannia om videreføring av borgernes rettigheter dersom Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale. Gitt usikkerheten rundt brexit, ber regjeringen om Stortingets forhåndssamtykke til avtalen i fall den skulle bli aktuell. Tidligere har partene blitt enige om en tilsvarende avtale basert på at EU og Storbritannia inngår en utmeldingsavtale.

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Justis- og beredskapsdepartementets pressemelding 8.2.2019)

Regjeringen vil sikre borgernes rettigheter ved brexit uten avtale

Regjeringen har i dag bedt Stortinget om samtykke til å inngå en avtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia om videreføring av borgernes rettigheter hvis Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale.

– Fra regjeringens side håper vi at Storbritannia vil få en ordnet uttreden fra EU. Vi må imidlertid være forberedt på at Storbritannia velger å tre ut av EU uten en utmeldingsavtale, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Regjeringen fremmer derfor et forslag til Stortinget som vil gi regjeringen mulighet til å treffe raske tiltak for å avdempe uheldige konsekvenser for Norge av et slikt utfall.

– Det er svært viktig å sikre at norske borgere som er i Storbritannia og britiske borgere som er i Norge, får rett til fortsatt opphold og til å få videreført rettighetene de i dag har etter EØS-avtalen. Jeg er derfor glad for at vi har kommet til enighet med Storbritannia om en avtale sikrer dette, sier justis- og innvandringsministeren.

Avtalen vil sikre at norske borgere som er i Storbritannia på tidspunktet for Storbritannias uttreden av EU kan fortsette å bo der og i all hovedsak opprettholde samme rettigheter som i dag. Samtidig vil britiske borgere som er i Norge på tidspunktet for Storbritannias uttreden, opprettholde samme rettigheter her. Det samme gjelder deres familiemedlemmer. Avtalen sikrer også at personer som har opptjent trygderettigheter før Storbritannias uttreden, fortsatt vil være omfattet av EØS-rettens bestemmelser om trygdekoordinering på nærmere fastsatte vilkår.

Regjeringen foreslår også at det fastsettes en forskriftshjemmel som vil gi regjeringen fullmakt til å fastsette tiltak dersom Storbritannia skulle tre ut av EU uten en utmeldingsavtale.

Relatert

Prop. 45 LS (2018–2019) - Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen