Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/747 av 17. desember 2015 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014 når det gjelder kriteriene for beregning av ex ante-bidrag og om forhold og betingelser hvorved betalingen av ekstraordinære ex post-bidrag kan utsettes helt eller delvis

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/747 of 17 December 2015 supplementing Regulation No (EU) 806/2014 of the European Parliament and the Council with regard to the criteria relating to the calculation of ex-ante contributions, and on the circumstances and conditions under which the payment of extraordinary ex-post contributions may be partially or entirely deferred

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT
I henhold til artikel 69, stk. 5, i forordning (EU) nr. 806/2014 tillægges EuropaKommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at specificere kriterierne for fordeling over perioden af ex ante-bidrag til Den Fælles Afviklingsfond ("Afviklingsfonden"), kriterierne for fastlæggelse af det antal år, hvormed den indledende periode kan forlænges, i tilfælde af at Afviklingsfonden har foretaget samlede udbetalinger på mere end 0,5 % af de samlede dækkede indskudsbeløb, og kriterierne for fastlæggelse af ex ante-bidrag, hvis de disponible finansielle midler efter den indledende periode falder til under målniveauet.

Endvidere tillægges Kommissionen i henhold til artikel 71, stk. 3, i samme forordning beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at præcisere, under hvilke omstændigheder og betingelser betalingen af ex post-bidrag fra en enhed helt eller delvist kan udsættes.

Præciseringen af kriterierne for justering af den hastighed, hvormed ex ante-bidrag indsamles af Den Fælles Afviklingsinstans ("Afviklingsinstansen"), og under hvilke omstændigheder og betingelser betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag vil blive udsat, kan være med til at forhindre unødvendige finansielle byrder for institutter og den efterfølgende negative påvirkning af deres evne til at yde kredit til realøkonomien på tidspunkter, hvor konjunkturudviklingen eller deres finansielle stilling begrænser deres bidragsevne. Denne delegerede forordning vil sikre lige vilkår for alle institutter inden for anvendelsesområdet for den fælles afviklingsmekanisme og vil give dem retlig og finansiel sikkerhed.

På grund af den funktionelle komplementaritet mellem disse beføjelser, som alle vedrører aspekter i forbindelse med tidsfaktoren eller den hastighed, hvormed bidrag til Afviklingsfonden indsamles, har Kommissionen besluttet, at de alle skal omfattes af denne delegerede forordning, således at Afviklingsinstansen kan anvende et enkelt og ensartet sæt af bestemmelser. En forordning er det mest hensigtsmæssige instrument til at sikre lige vilkår inden for bankunionen og på det indre marked som helhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2016
Anvendelsesdato i EU
19.05.2017
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet