Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2178 av 6. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 ved spesifisering av innholdet og presentasjonen av opplysninger som skal offentliggjøres av foretak i henhold til artikkel 19a eller 29a til direktiv 2013/34/EU om miljømessige bærekraftige økonomiske aktiviteter, og spesifisering av metoden for å overholde denne opplysningsplikten

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 of 6 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by specifying the content and presentation of information to be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning environmentally sustainable economic activities, and specifying the methodology to comply with that disclosure obligation

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 1.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2021)

Sammendrag av innhold
Denne delegerte rettsakten er utfyllende regelverk til taksonomiforordningen (Forordning (EU) 2020/852). Artikkel 8 (1) i taksonomiforordningen slår fast at visse store foretak som er forpliktet til å rapportere ikke-finansiell informasjon i henhold til Non-financial reporting directive (NFRD), skal informere om hvordan og til hvilken grad deres aktiviteter er assosiert med miljømessig bærekraftig økonomisk aktivetet, slik det er definert i EUs taksonomi (EU Taxonomy legislation). Som følge av gjennomgangen av NFRD gjennom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), så vil omfanget av foretak som inngår i art. 8 i taksonomiforordningen utvides.

Det følger av taksonomiforrodningen art. 8 (4) at Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt for å angi nærmere krav til innholdet i og presentasjonen av opplysninger som skal legges frem i samsvar med art. 8 nr 1 og 2, herunder hvilken metode som skal brukes for å overholde dem. Det skal tas hensyn til særtrekkene ved både finansielle og ikke-finansielle foretak, samt de tekniske screeningkriteriene som er fastsatt i henhold til taksonomiforordningen.

Reglene som følger av denne delegerte rettsakten skal sørge for at de rapporterende foretakene under taksonomiforordningen skal kunne omgjøre de tekniske screeningkriteriene i delegert forordning 2021/2139 til kvantitative økonomiske indikatorer som skal offentliggjøres.
Rettslige konsekvenser

Forordningen er utfyllende regelverk til taksonomiforordningen. Finanstilsynet foreslo i et høringsnotat 27. oktober 2020 at opplysningskravene og rapporteringspliktene som følger av taksonomiforordningen gjøres gjeldende i en ny lov om opplysninger om bærekraft. Når denne forordningen tas inn i EØS-avalen forventes det at den vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift som er hjemlet i lov som gjennfomfører taksonomiforordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forodningen fastsetter tekniske regler til nye plikter som vil følge av hovedforordningen. Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er utfyllende regler til plikter som følger av hovedrettsakten. Ikrafttredelsespunkt for denne må derfor tilpasses slik at den tidligst trer i kraft samtidig som hovedrettsakten.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft 30.12.2021

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Hovedrettsakten er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.07.2021
Anvendelsesdato i EU
30.12.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet