Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 ved spesifisering av innholdet og presentasjonen av opplysninger som skal offentliggjøres av foretak i henhold til artikkel 19a eller 29a til direktiv 2013/34/EU om miljømessige bærekraftige økonomiske aktiviteter, og spesifisering av metoden for å overholde denne opplysningsplikten

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 6 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by specifying the content and presentation of information to be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning environmentally sustainable economic activities, and specifying the methodology to comply with that disclosure obligation

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852 skal virksomheder, der er omfattet af artikel 19a eller 29a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, offentliggøre oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang deres aktiviteter er forbundet med miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. I henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/852 skal ikkefinansielle virksomheder offentliggøre oplysninger om den andel, som omsætning, kapitaludgifter og driftsudgifter ("nøgleresultatindikatorer") udgør af de af deres aktiviteter, som vedrører aktiver eller processer, som er forbundet med miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Denne bestemmelse angiver imidlertid ikke dertil svarende nøgleresultatindikatorer for finansielle virksomheder, dvs. kreditinstitutter, kapitalforvaltere, investeringsselskaber samt forsikrings- og genforsikringsselskaber. Det er derfor nødvendigt at supplere artikel 8 i forordning (EU) 2020/852 for at beskrive nøgleresultatindikatorerne for finansielle virksomheder og yderligere at præcisere indholdet og fremlæggelsen af de oplysninger, som alle virksomheder skal offentliggøre, og den metodologi, der skal sikre overholdelse af denne forpligtelse vedrørende offentliggørelse af oplysninger.

(2) Det er nødvendigt at sikre, at ikkefinansielle virksomheder, som er omfattet af artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU, anvender oplysningskravene i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/852 på ensartet vis. Der bør derfor indføres regler for yderligere at præcisere indholdet og fremlæggelsen af de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2020/852, herunder den metodologi, der skal sikre overholdelse af disse regler. For at investorer og offentligheden kan foretage en korrekt vurdering af andelen af ikkefinansielle virksomheders miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter ("aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet"), bør nævnte virksomheder pålægges at offentliggøre oplysninger om, hvilke af deres økonomiske aktiviteter der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet. Dertil kommer, at det er nødvendigt at oplyse, til hvilke miljømål disse aktiviteter bidrager væsentligt. Ikkefinansielle virksomheder bør derfor ligeledes foretage en inddeling af nøgleresultatindikatorerne efter den andel af aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, på grundlag af hvert miljømål, som disse aktiviteter bidrager væsentligt til

(3) Omsætning, kapitaludgifter og driftsudgifter er irrelevante for vurderingen af finansielle aktiviteters miljømæssige bæredygtighed, herunder udlån, investeringer og forsikring. De tre nøgleresultatindikatorer for ikkefinansielle virksomheder, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/852, er derfor ikke velegnede til at vise, i hvor høj grad finansielle virksomheders økonomiske aktiviteter er i overensstemmelse med klassificeringssystemet. Det er derfor nødvendigt at fastsætte specifikke nøgleresultatindikator og beregningsmetoder for sådanne nøgleresultatindikatorer for finansielle virksomheder. For at understøtte markedernes forståelse for nævnte nøgleresultatindikatorer bør offentliggørelser af sådanne nøgleresultatindikatorer ledsages af kvalitative oplysninger, således at finansielle virksomheder kan redegøre for deres fastlæggelse af nøgleresultatindikatorer.

(4) Investorer og offentligheden bør have mulighed for at vurdere den andel af økonomiske aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, som investeringsmodtagende virksomheder udøver. Kapitalforvaltere bør derfor oplyse, hvor stor en andel de investeringer, som de har foretaget i økonomiske aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, udgør af værdien af alle de investeringer, som de forvalter, og som hidrører fra både deres kollektive og individuelle porteføljeforvaltningsaktiviteter. Nævnte andel af investeringer, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, bør beregnes som andelen af investeringsmodtagende virksomheders økonomiske aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, som hidrører fra deres respektive nøgleresultatindikatorer, fordi sådanne nøgleresultatindikatorer afspejler de investeringsmodtagende virksomheders miljøpræstationer.

(5) Kreditinstitutters hovedaktiviteter er levering af finansieringsmidler til og investeringer i realøkonomien. Kreditinstitutters eksponeringer for de virksomheder, som de finansierer eller investerer i, afspejles som aktiver på kreditinstitutternes balance. Den vigtigste nøgleresultatindikator for kreditinstitutter, som er omfattet af de oplysningsforpligtelser, der er fastsat i artikel 19a og 29a i direktiv 2013/34/EU, bør være nøgletallet for grønne aktiver (green asset ratio, "GAR"), som angiver andelen af eksponeringer, der vedrører aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, i forhold til disse kreditinstitutters samlede aktiver. GAR bør henvise til kreditinstitutternes primære udlåns- og investeringsaktiviteter, herunder lån, forskud og gældsinstrumenter, og til deres egenkapitalandele for at afspejle, i hvilket omfang disse institutter finansierer aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet.

(6) Kreditinstitutter udbyder også andre kommercielle tjenesteydelser og aktiviteter end levering af finansieringsmidler. Disse aktiviteter genererer gebyr- og provisionsindtægter. Det er nødvendigt at give investorer og offentligheden mulighed for at vurdere andelen af økonomiske aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, som modtagerne af disse tjenesteydelser udøver. Kreditinstitutter, som er omfattet af oplysningsforpligtelserne i artikel 19a og 29a i direktiv 2013/34/EU, bør derfor ligeledes angive, hvilken andel af deres gebyrer og provisioner der stammer fra kommercielle tjenesteydelser og aktiviteter, som er forbundet med de af deres kunders økonomiske aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet.

(7) Kreditinstitutter kan forvalte underliggende aktiver eller give finansielle garantier, hvilket fører til ikkebalanceførte eksponeringer. For at give investorer og offentligheden mulighed for at vurdere andelen af aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, som udøves af kreditinstitutterne, bør kreditinstitutter, som er omfattet af oplysningsforpligtelserne i artikel 19a og 29a i direktiv 2013/34/EU, for disse ikkebalanceførte eksponeringer angive andelen af aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, ud af de underliggende aktiver, som de forvalter, eller de forpligtelser, hvis resultater de garanterer.

(8) Foruden oplysninger om deres porteføljebeholdning bør kreditinstitutter, der er omfattet af de oplysningsforpligtelser, der er fastsat i artikel 19a og 29a i direktiv 2013/34/EU, ligeledes offentliggøre separate oplysninger om den overordnede sammensætning af deres samlede aktiver, herunder deres handelsbeholdning og eventuelle tendenser og begrænsninger med hensyn til klima- og miljørisici. Kreditinstitutter med en betydelig handelsaktivitet bør være omfattet af forpligtelser til offentliggørelse af mere detaljerede oplysninger med henblik på deres handelsbeholdning.

(9) Det er vigtigt at give investorer og offentligheden et fuldstændigt overblik over, hvilke investeringer et investeringsselskab, som er omfattet af oplysningsforpligtelserne i artikel 19a og 29a i direktiv 2013/34/EU, har foretaget i aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet. Nøgleresultatindikatorerne for sådanne investeringsselskaber bør omfatte både deres handel for egen regning og deres handel på vegne af kunder. Oplysningerne om nøgleresultatindikatoren for handel på egne vegne bør afspejle, hvilken andel af de samlede aktiver der består af aktiver med tilknytning til aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet. Denne indikator bør fokusere på investeringsselskabers investeringer, herunder gældsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter i de virksomheder, der investeres i. Nøgleresultatindikatoren for miljømæssig bæredygtighed for investeringsselskabers tjenesteydelser og aktiviteter, som de udøver på vegne af deres kunder, børe være baseret på indtægterne i form af gebyrer, provisioner og andre monetære fortjenester, som investeringsselskaber genererer gennem deres investeringstjenesteydelser og de aktiviteter, som de har varetaget for deres kunder.

(10) Nøgleresultatindikatorerne for forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er omfattet af oplysningsforpligtelserne i artikel 19a og 29a i direktiv 2013/34/EU, bør tage højde for deres skadesforsikringsvirksomhed og investeringspolitik, der indgår i deres forretningsmodel, for at afspejle, i hvilket omfang disse aktiviteter er i overensstemmelse med klassificeringssystemet. Én af nøgleresultatindikatorerne bør vedrøre sådanne forsikrings- og genforsikringsselskabers investeringspolitik med hensyn til de midler, der opkræves i forbindelse med deres forsikringsvirksomhed, og bør vise den andel af deres samlede aktiver, der er investeret i aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet. En anden indikator bør vedrøre selve forsikringsvirksomheden og bør vise, hvilken andel af den samlede skadesforsikringsvirksomhed der består af skadesforsikringsvirksomhed, som er forbundet med klimatilpasning, og som udøves i overensstemmelse med den delegerede retsakt om klima ("delegeret retsakt om klima").

(11) Finansielle virksomheder, som er omfattet af oplysningsforpligtelserne i artikel 19a og 29a i direktiv 2013/34/EU, bør ikke tage hensyn til eksponeringen for eller investeringer i ikkefinansielle virksomheder, som ikke er omfattet af artikel 19a og 29a i direktiv 2013/34/EU, når de beregner tælleren for deres nøgleresultatindikatorer. En inddragelse af sådanne eksponeringer i tælleren kan overvejes på tidspunktet for gennemgangen af denne delegerede retsakt, som vil blive ledsaget af en konsekvensanalyse. Disse ikkefinansielle virksomheder kan fortsat frivilligt beslutte at offentliggøre deres nøgleresultatindikatorer; enten for at opnå adgang til miljømæssigt bæredygtig finansiering som led i specifikke miljømærkeordninger og miljømæssigt bæredygtige finansielle produkter eller som led i deres overordnede forretningsstrategi baseret på miljømæssig bæredygtighed.

(12) Med henblik på ikrafttræden og anvendelse af den delegerede retsakt om klima inden udgangen af 2021 og væsentlige vanskeligheder i forbindelse med vurdering af overensstemmelsen mellem økonomiske aktiviteter i 2022 og de tekniske screeningskriterier, der er fastsat i nævnte delegerede forordning, for det foregående rapporteringsår, bør anvendelsen af nærværende forordning i 2022 være begrænset til bestemte elementer og kvalitativ rapportering, idet de resterende bestemmelser begynder at finde anvendelse fra den 1. januar 2023 for ikkefinansielle virksomheder og fra den 1. januar 2024 for finansielle virksomheder. Derudover bør de af kreditinstitutternes nøgleresultatindikatorer, som vedrører deres handelsbeholdning og provision og gebyrer for andre kommercielle tjenesteydelser og aktiviteter, som ikke er levering af finansieringsmidler, finde anvendelse fra den 1. januar 2026.

(13) Grundet den nuværende mangel på en velegnet beregningsmetode bør eksponeringer for centraladministrationer, centralbanker og supranationale udstedere udelukkes fra beregningen af tælleren og nævneren for nøgleresultatindikator. Finansielle virksomheder kan på frivillig basis fremlægge oplysninger vedrørende eksponeringer for obligationer, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, og gældsinstrumenter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, og som er udstedt af centraladministrationer, centralbanker og supranationale udstedere. Der bør foretages en gennemgang senest den 30. juni 2024, som skal evaulere muligheden for at inddrage sådanne eksponeringer i nøgleresultatindikatorerne.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet