Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1923 av 7. desember 2018 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 med hensyn til forordningens anvendelsesperiode

Commission Regulation (EU) 2018/1923 of 7 December 2018 amending Regulation (EU) No 360/2012 as regards its period of application

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ifølge Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 anses støtte under en vis grænseværdi ydet til virksomheder, der udfører en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, ikke for at opfylde alle kriterierne i traktatens artikel 107, stk. 1, og er derfor ikke omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at den opfylder visse betingelser.

(2) Forordning (EU) nr. 360/2012 udløber den 31. december 2018.

(3) På grundlag af Kommissionens erfaringer med at anvende forordning (EU) nr. 360/2012 synes begrundelserne for indrømmelsen af sådanne kompenserende foranstaltninger fra anmeldelsespligten stadig at være gyldige, og betingelserne på grundlag af hvilke omfanget og indholdet af forordning (EU) nr. 360/2012 fastsattes til ikke at have ændret sig væsentligt. Ved forordningen skabes retssikkerhed, og de administrative byrder mindskes med hensyn til de minimis-støtteforanstaltninger ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Ændringer bør på nuværende tidspunkt undgås for at sikre kontinuitet og undgå stigende omkostninger til efterlevelse for de berørte tjenesteydere.

(4) Anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor forlænges med to år.

(5) Forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.12.2018
Anvendelsesdato i EU
31.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet