Barnesikringer på vinduer og verandadører

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/11/EU av 7. januar 2010 om sikkerhetskrav som i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF skal oppfylles av de europeiske standarder for barnesikringer som forbrukerne selv har installert på vinduer og verandadører

Commission Decision 2010/11/EU of 7 January 2010 on the safety requirements to be met by European standards for consumer-mounted childproof locking devices for windows and balcony doors pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council.

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2011)

Sammendrag av innhold
I henhold til det alminnelige produktsikkerhetsdirektivet (APSD) (2001/95/EF) anses et produkt sikkert med hensyn til de risikoer som dekkes av en nasjonal standard som gjennomfører en europeisk standard. Fallulykker fra vinduer og balkonger forårsaker en rekke ulykker som involverer barn under 5 år. Disse ulykkene medfører alvorlige skader eller dødsfall. I Danmark og Sverige er det registrert mellom 20 og 60 slike saker hvert år. Flere europeiske land stiller i dag krav til sikkerhetsanordninger for og utformingen av vinduer i byggteknisk regelverk. Kravene varierer imidlertid mye. Det finnes i dag på markedet produkter forbrukerne selv kan montere, og som skal gjøre vinduer og balkongdører barnesikre. Det finnes imidlertid ingen Europeisk sikkerhetsstandard for disse produktene. Mellom 2005 og 2007 gjennomførte Østerrike, Danmark og Norge et felles prosjekt for å evaluere sikkerheten til forbrukermonterte sikkerhetslåser for vinduer og balkongdører på markedet, og for å vurdere egnetheten til eksisterenede nasjonale og internasjonale testmetoder. I tillegg vurderte deltagerne i prosjektet kravene utviklet av ANEC (The European consumer voice in standardisation) og enkelte av kravene fra NS-EN 71-1 standarden for sikkerhet for leketøy. Prosjektdeltagerne konkluderte med at flere av modellene av sikkerhetslåsene kunne bli åpnet av barn, til tross for at det ble hevdet at de var barnesikre. Noen modeller kollapset, ble ødelagt eller besto ikke slitasjetester. Alle modellene manglet grunnleggende bruksanvisninger. Kommisjonen anser det derfor nødvendig å oppstille grunnleggende sikkerhetskrav til forbrukermonterte barnesikre sikkerhetslåser for vinduer og balkongdører. Disse blir publisert som vedlegg til Kommisjonsbeslutningen. På denne bakgrunn vil det bli gitt et mandat til CEN med anmodning om å utarbeide relevante standarder for forbrukermonterte barnesikre sikkerhetslåser. Dersom standarden blir vedtatt, skal den publiseres i Official Journal of the European Union i henhold til APSD artikkel 4(2). Kommisjonsbeslutningen omfatter ikke sikkerhetslåser som er integrert i vinduer eller balkongdører. Disse omfattes av Byggvaredirektivet 89/106/EF av 21. desember 1988.

Merknader
Kommisjonsbeslutning 2010/11/EF anses for å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Dersom Kommisjonen vedtar standarden når den foreligger, og standarden publiseres i OJ, vil forbrukermonterte barnesikre sikkerhetslåser for vinduer og dører som produseres i henhold til denne standarden anses å oppfylle sikkerhetskravene i APSD på de områder standarden er dekkende. Det forutsettes at standarden gjøres til nasjonal (norsk) standard når den vedtas. Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 3 b oppstiller kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter og forbrukertjenester. En eventuell vedtagelse og publisering av omhandlede standard for forbrukermonterte barnesikre sikkerhetslåser for vinduer og dører antas ikke å nødvendiggjøre lov- eller forskriftsendring.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble publisert i OJ den 8. januar 2010 og trådte i kraft den 20. dag etter publiseringen der, dvs. den 28. januar 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.01.2010
Anvendelsesdato i EU
28.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 65-67
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro