Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier

Tittel

Rådsdirektiv 96/75/EF av 19. november 1996 om befraktningsordninger og fastsettelse av fraktrater i innenlands og internasjonal godstransport på innlands vannveier i Fellesskapet

Council Directive 96/75/EC of 19 November 1996 on the systems of chartering and pricing in national and international inland waterway transport in the Community

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

De økende problemer i forbindelse med overbelastning av stamnettene for vei og jernbane, transportsikkerhet, miljø, energiøkonomisering og borgernes livskvalitet krever i offentlighetens interesse en kraftigere utvikling i og bedre utnytting av transportpotensialet for innlands vannveier, særlig ved at denne transportformens konkurranseevne bedres.

Ulikhetene i de nasjonale lovgivninger om kommersiell drift innen fart på innlands vannveier bidrar ikke til at det indre marked virker tilfredsstillende i denne sektoren. Det bør derfor innføres felles bestemmelser på fellesskapsplan for hele markedet for fart på innlands vannveier i samsvar med rådsresolusjon av 24. oktober 1994 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier.

For at det indre marked skal virke tilfredsstillende, er det på området godstransport på innlands vannveier nødvendig med en tilpasning av rotasjonsordningene for befraktning i retning av større forretningsmessig smidighet med sikte på en ordning med fri befraktning og fri fastsettelse av fraktrater.

For dette formål bør det fastsettes en overgangsperiode der rotasjonsordningenes virkeområde gradvis begrenses, slik at transportørene kan tilpasse seg vilkårene på et fritt marked og eventuelt danne foretaksgrupper som er bedre tilpasset avskipernes logistiske behov.

I samsvar med nærhetsprinsippet er det både nødvendig og tilstrekkelig å fastsette på fellesskapsplan en felles tidsplan for gradvis liberalisering av markedet, mens ansvaret for å gjennomføre liberaliseringen overlates til medlemsstatene.

Det må vedtas bestemmelser som gjør det mulig å gripe inn på det aktuelle transportmarkedet i tilfelle alvorlige forstyrrelser. For dette formål bør Kommisjonen gis myndighet til å treffe egnede tiltak etter framgangsmåten med rådgivende komité -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.11.1996
Anvendelsesdato i EU
01.01.1997
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 4.9.1997, p. 55-55
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.1997
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.1997
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.1997

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31996L0075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro