Begrensning i bruk av blyforbindelser i fiberoptiske kommunikasjonssystemer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/428/EF av 4. juni 2009 som endrer vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF for å tilpasse det til den vitenskabelige og tekniske utvikling når det gjelder bly som forurensning i RIG-Faraday-rotatorer i fiberoptiske kommunikasjonssystemer

Commission Decision 2009/428/EC of 4 June 2009 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exemption for an application of lead as impurity in RIG Faraday rotators used for fibre optic communication systems

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.6.2010)

Sammendrag av innhold
Innhold av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) reguleres gjennom bestemmelser i direktiv 2002/95/EF som trådte i kraft 1. juli 2006. Direktiv 2002/95/EF er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. Direktiv 2002/95/EF - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Gjennom bestemmelser i Kommisjonsbeslutning 2006/691/EF ble det gitt tillatelse til at bly som forurensning i RIG (Rare Eart Iron Garnet) Faraday-rotatorer til bruk i fiberoptisk kommunikasjonsutstyr fortsatt kunne benyttes i mangel av tilfredsstillende alternativer. I henhold til bestemmelser i direktiv 2002/95/EF skal Kommisjonen gjennomgå unntak gitt for visse materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk utstyr.

Gjennom Kommisjonsbeslutning 2009/428/EF gjennomgås unntaket for bly i RIG Faraday-rotatorer. Etter å ha utført den tekniske og vitenskapelige vurderinger anser Kommisjonen at RIG Faraday-rotatorer som overholder de maksimale konsentrasjonsverdiene fastsatt i direktiv 2002/95/EF nå er tilgjengelige, og at unntaket gitt i denne sammenheng derfor bør revideres. Direktiv 2002/95/EF endres derfor i overensstemmelse med dette. Under konsultasjonen fremkom det behov for å sikre at produsentene fikk tilstrekkelig tid til å tilpasse RIG Faraday-rotatorene til bestemmelsene om begrensningene for bruk av bly i direktiv 2002/95/EF. Punkt 22 i vedlegget til direktiv 2002/95/EF erstattes derfor med følgende tekst: "Bly som forurensning i RIG (rare earth iron garnet) Faraday-rotatorer til bruk i fiberoptisk kommunikasjon inntil 31. desember 2009". Det vil si at dette spesifikke unntaket opphører etter 31. desember 2009.

Gjennom Kommisjonsbeslutning 2009/443/EF gis det tillatelse til at bly, kadmium og kvikksølv kan benyttes i visse spesifikke materialer i noen komponenter siden det foreløpig har vist seg vanskelig å finne tilfredsstillende alternativer. Gjennom Kommisjonsbeslutning 2009/443/EF gis det tillatelser til å benytte bly, kadmium og kvikksølv i følgende spesifikke produkter/komponenter hvorav noen av unntakene gis med tidsbegrensning:

* Bly i loddemateriale til lodding av tynne kobbertråder med en diameter på 100 µm eller mindre i transformatorer.
* Bly i cermetbaserte komponenter til trimmerpotensiometre.
* Kadmium i fotoresistorer til optokoblere brukt i profesjonelt audioutstyr inntil 31. desember 2009.
* Kvikksølv som katodeforstøvningsinhibitor i plasmaskjermer for likestrøm som inneholder høyst 30 mg pr. skjerm inntil 1. juli 2010.
* Bly i overflatebehandling av høyspenningsdioder på en base av sinkboratglass.
* Kadmium og kadmiumoksid i tykkfilmpasta brukt på aluminiumbundet berylliumoxid.

Merknader
Direktiv 2002/95/EF med senere endringer er gjennomført norsk rett gjennom forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av Kommisjonsbeslutningene 2009/428/EF og 2009/443/EF vil skje ved endringer i produktforskriften.

Forslag til unntak fra de generelle forbudene legges frem gjennom høringer (stakeholder consultations). Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) informerer om, og legger disse stakeholder konsultasjonene ut på sine hjemmesider - www.klif.no - slik at berørte parter kan uttale seg og gi innspill.

Norge deltar aktivt i arbeidet i EU på dette området, bl.a. gjennom deltakelse på møter og faglige innspill.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutningene 2009/428/EF og 2009/443/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og anses som EØS-relevante og akseptable.

Status
Kommisjonsbeslutning 2009/428/EF ble vedtatt 4. juni 2009, og Kommisjonsbeslutning 2009/443/EF ble vedtatt 10. juni 2009. Beslutningene ble innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 186-187
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2011
Anvendes fra i Norge
17.02.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0428
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro