Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/647 av 15. januar 2021 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av visse komponenter som inneholder bly og seksverdig krom i elektriske og elektroniske tennere i eksplosiver til sivil bruk (yrkesmessig bruk)

Commission Delegated Directve (EU) 2021/647 of 15 January 2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of certain lead and hexavalent chromium compounds in electric and electronic initiators of explosives for civil (professional) use

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.8.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (RoHS ) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Kommisjonen har mottatt søknad om unntak fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av visse bly - og seksverdige krom-forbindelser til bruk i inititatorer i eksplosiver for yrkesmessig bruk. Elektriske og elektroniske initiatorer (EEI) er en del av elektriske og elektroniske detonatorer som primært brukes til gruvedrift av mineraler (f.eks. Steiner, malm og edle metaller), samt for bygging og rivningsaktiviteter (f.eks. tunneldriving, riving av skorsteiner og bygninger). EEI brukes også i komponenter i integrerte redningssystemer for å håndtere f.eks. støt etter flom, snøhetter, ishud eller fallne trær. Bly og seksverdige kromforbindelser er i viktige deler av EEI, for eksempel elektriske smeltehoder, primære eksplosive ladninger og pyrotekniske forsinkelsesladninger.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil bli tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket berettiget.

Gjennomføring av direktivet vil medføre et nytt unntak nr. 45 i vedlegg III.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen hadde forslaget på internasjonal høring 03 July 2020 - 31 July 2020, Hazardous substances – exemption from restrictions on use in electronic/electrical products (RoHS exemption 9) (europa.eu). Norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Status
Rettsakten er tatt inn i norsk forskrift 12.8.2021

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.01.2021
Anvendelsesdato i EU
10.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.08.2021
Anvendes fra i Norge
12.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L0647
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro