Begrensninger i bruk av bisfenol A i tåteflasker til spebarn

Tittel

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) nr. 321/2011 av 1. april 2011 som endrer forordning (EU) nr. 10/2011 hva gjelder begrensninger i bruk av bisfenol A i plasttåteflasker til spebarn

Commission Implementing Regulation (EU) No 321/2011 of 1 April 2011 amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the restriction of use of Bisphenol A in plastic infant feeding bottles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.4.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/8/EU fastsetter at det innen EU vil være forbudt å produsere tåteflasker med bisfenol A fra og med 1. mars 2011. Fra og med 1. juni 2011 vil det også være forbudt å importere og omsette tåteflasker med bisfenol A. Dette direktivet var en endring av det gamle plastdirektivet 2002/72/EF. I EU ble det nesten samtidig vedtatt en ny forordning om plast, forordning (EU) nr. 10/2011 (PIM). Denne forordningen erstattet det gamle plastdirektivet fra og med 1. mai 2011. I den nye plastforordningen (PIM) var bestemmelsen om forbudet mot bisfenol A ikke tatt inn. Forordning (EU) nr. 321/2011 gjennomfører forbudet mot bisfenol A i tåteflasker i den nye plastforordningen (PIM). Forordning (EU) nr. 321/2011 er utelukkende av teknisk karakter, siden den gjennomfører en allerede eksisterende regel i et nytt regelverk.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten gir ingen nye materielle regler, men endrer kun hjemmelen til forbudet mot bisfenol A i tåteflasker. En slik teknisk endring innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for industri, tilsynet eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Fordi rettsakten ikke inneholder noen materielle endringer, er det ikke nødvendige å sende saken på høring.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 1. april 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 541-542
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2012
Anvendes fra i Norge
30.03.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0321
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro