Begrensninger i bruk av kadmium

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 av 20. mai 2011 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder vedlegg XVII (kadmium)

Commission Regulation (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Cadmium)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2013)

Sammendrag av innhold
Gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 innføres strengere regler for kadmium. Den eksisterende reguleringen av kadmium utvides til å omfatte bruk av stoffet i alle plastmaterialer, smykker (metalldelen) og loddemidler, som maksimalt kan inneholde 0,01% kadmium. Det er gjort unntak for enkelte produkter som er fremstilt av gjenbrukt PVC, idet disse kan inneholde maks 0,1% kadmium. Eksempel på slike produkter er vindusrammer og vannrør som ikke brukes til drikkevann. Modellberegninger har vist at det ikke skjer frigivelse av kadmium til miljøet fra rørene. Dette unntaket skal revurderes om senest seks år. Stoffblandinger og artikler med gjenvunnet PVC skal merkes med et angitt piktogram. Ved korrigendumet publisert i Official Journal 24. mai 2011 korrigeres ikrafttredelsestidspunktet fra 10. januar 2012, som det sto i forordningen av 20. mai 2011, til 10. desember 2011.

Merknader
Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95. REACH-forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Videre ble det foretatt en omfattende konsekvensvurdering av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH i tilknytning til arbeidet med innlemmelse av REACH i EØS-avtalen og gjennomføring av rettsakten i norsk rett.

Kadmium er regulert i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Det er positivt både i forhold til menneskers helse og miljø at det innføres utvidet/mer omfattende regulering av kadmium på fellesskapsnivå. Regulering på fellesskapsnivå gir dessuten tilsvarende rammebetingelser for både norsk og europeiske industri.

Norge deltar aktivt i arbeidet med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket, herunder deltakelse i arbeidsgrupper under Kommisjonen og i komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er ansvarlig myndighet for REACH i Norge.

Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 vil medføre behov for endringer i REACH-forskriften. Denne endringen anses ikke å ha særlige administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenkling og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 ble vedtatt 20. mai 2011. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 70/2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.05.2011
Anvendelsesdato i EU
10.01.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 398-401
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.08.2013
Anvendes fra i Norge
21.08.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0494
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro