Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1975 av 7. august 2017 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for kadmium i fargekonverterende lysemitterende dioder (LED) til bruk i skjermsystemer

Commission Delegated Directive (EU) 2017/1975 of 7 August 2017 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium in colour converting light-emitting diodes (LEDs) for use in display systems

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2018)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder kadmium, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 39 i vedlegg III vedrørende bruk av kadmium i fargekonverterende II-VI-lysdioder til bruk i halvlederbaserte belysnings- og skjermsystemer. Farvekonverterende LED, som benytter kvanteprikker, viser seg å ha fordeler sammenlignet med tidligere teknologi, når det gelder energieffektivitet og farveprestasjoner. Den samlede balanse for anvendelse av kadmiumbaserte kvanteprikker i skjermsystemer er positiv på grunn av deres lavere energiforbruk sammenlignet med dagens tilgjengelige alternative teknologier på markedet. De samlede negative virkninger på miljø-, helse-, og forbrukersikkerhet som følge af substitusjonen af kadmiumbaserte kvanteprikker i skjermsystemer, er sannsynligvis større enn de samlede fordeler på miljø-, helse- og forbrukersikkerhet.

Nytt unntak 39 a erstatter tidligere unntak 39 i vedlegg III og lyder: Kadmiumselenid i kadmiumbaserte halvledernanokrystall-kvanteprikker, som kan »downshifte«, til bruk i skjermsystemer (< 0,2 μg Cd pr. mm lysemitterende areal). Unntaket utløper den 31. oktober 2019 for alle kategorier .

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2011/65/EU – er hjemlet i traktatens artikkel 114. Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endringer av kap. 2a, vedlegg 1, i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av direktiv 2017/1975/EU er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Utkast til rettsakt er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i Expert Group for RoHS 2 adaptation and enforcement (E02810) og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med, og videreutvikling av RoHS 2 gitt innspill og kommentarer.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv 2017/1975/EU ble vedtatt 7.august 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.08.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.08.2017
Gjennomføringsfrist i EU
20.11.2018
Anvendelsesdato i EU
20.11.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2018
Anvendes fra i Norge
12.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L1975
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro