Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1010 av 13. mars 2017 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv
2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer

Commission Delegated Directive (EU) 2017/1010 of 13 March 2017 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in bearing shells and bushes for certain refrigerant-containing compressors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2018)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 9(b) i vedlegg III vedrørende bruk av bly i lagerskåler og bøssinger til kjølemiddelkompressorer med en opplyst inngangseffekt på kun 9 kW til bruk innenfor oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering og kjøling. Bly benyttes i lagerskåler til kjølemiddelkompressorer som er hermetisk forseglet for å unngå at kjølemiddel lekker. Bly sikrer en lav friksjon i lagerskåler ved å fungere som et fast smøremiddel i tilfelle av manglende smøring. Selv om det forekommer blyfrie lagerskåler, utgjør de ennå ikke et pålitelig alternativ til blyholdige lagerskåler til kjølemiddelkompressorer med en opplyst inngangseffekt på 9 kW eller mindre. Det gis derfor unntak for bly til bruk i disse nevnte spesifikke bruksområdene som omfattes av kategori 1. Unntaket gis med tidsfrist på 3 år for å fortsatt stimulere til innovasjon samtidig som det er behov for noe tid til å finne fullverdig alternativ til dette spesifikke bruksområdet. Tilsvarende unntak for kategori 8, 9 og 11 endres ikke og er fortsatt gyldige som angitt i artikkel 5.2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2017/1010 vil medføre endringer i punkt 9(b) i vedlegg 1. Eksisterende punkt 9(b) deles i 2 punkter med hhv. 9(b) som inneholder unntak for kategori 8, 9 og 11, og 9(b)-(I) som inneholder unntak for kategori 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabek.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. mars 2017 og publisert i Official Journal 16. juni 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.03.2017
Gjennomføringsfrist i EU
06.07.2018
Anvendelsesdato i EU
06.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 134-135
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2018
Anvendes fra i Norge
12.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L1010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro