Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1009 av 13. mars 2017 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv
2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til reflektansstandarder

Commission Delegated Directive (EU) 2017/1009 of 13 March 2017 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium and lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2018)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder kadmium og bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU. Kommisjonen har mottatt søknader om fornyelse av unntak 13(b) i vedlegg III vedrørende kadmium og bly i filterglass og glass som benyttes til refleksstandarder. Optiske fiberglass som inneholder kadmium og/eller bly finnes i en lang rekke optiske bruksområder i mange typer elektrisk og elektronisk utstyr. Både kadmium og bly brukes på grunn av deres unike optiske egenskaper som for eksempel skarp avgrensning i det synlige spektrum som ikke påvirkes av synsvinkelen. Mens mange typer optisk filterglass inneholder kadmium, inneholder kun noen få typer bly. Det finnes noen få alternativer, men de har vist seg å være for følsomme overfor omgivelsene og er dermed ikke tilstrekkelig pålitelige.

Ved direktiv (EU) 2017/1009 gis det derfor fortsatt unntak for bruk av kadmium og/eller bly i filterglass og kadmium og bly i glass som brukes til refleksstandarder. Unntakene gis imidlertid med tidsbegrensning for å fremme innovasjon og utvikling av fungerende alternativer til disse spesifikke bruksområdene. Samtidig vil det være behov for litt tid for å kunne utvikle fullgode alternativer. Unntak for kategori 8, 9 og 11 endres ikke og er fortsatt gyldige som angitt i artikkel 5.2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2017/1009 vil medføre endringer i punkt 13(b) i vedlegg 1. Eksisterende punkt 13(b) deles i 4 punkter med hhv. 13(b) som inneholder unntak for kategori 8, 9 og 11, og 13(b)-(I), 13(b)-(II) og 13(b)-(III) som inneholder unntak for kadmium og/eller bly i forskjellige bruksområder i kategori 1-7 og 10.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. mars 2017 og publisert i Official Journal 16. juni 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.03.2017
Gjennomføringsfrist i EU
06.07.2018
Anvendelsesdato i EU
06.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 132-133
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2018
Anvendes fra i Norge
12.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L1009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro