Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1846 av 8. august 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddemateriale og overflatebelegg til bruk i visse håndholdte forbrenningsmotorer

Commission Delegated Directive (EU) 2019/1846 of 8 August 2019 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders used in certain combustion engines

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2019)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om unntak til vedlegg III vedrørende bruk av bly som loddemateriale i visse forbrenningsmaskiner.

Forbrenningsmotorer som omfattes av unntaket er utstyrt med bestemte typer sensorer, aktuatorer og motorstyringsenheter som overvåker og kontrollerer utslippene for å sikre samsvar med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628. Forholdene i og nær en slik motor og eksossystemet kan være så alvorlige når det gjelder forhøyede temperaturer og vibrasjonsnivåer slik at det kan forårsake tidlig svikt i loddebånd dersom bly ikke benyttes.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet og det er behov for mer tid til å finne alternativer, er unntaket berettiget. Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet, kategori 11 med utløpsfrist 21.juli 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktivet vil medføre et nytt unntak nr. 44 i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status
Rettsakten publisert i off.journal 5.11.19. Videre vil den bli implementert i produktforskriften kap. 2A, vedlegg 1 etter nasjonal høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
08.08.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.08.2019
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2020
Anvendelsesdato i EU
01.05.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet