Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for krom

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv 2014/11/EU av 18. oktober 2013 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU om unntak for seksverdig krom i alkaliemetallkilder som brukes til fremstilling av fotokatoder i bildeforsterkere for røntgenbilder inntil 31. desember 2019 og i reservedeler til røntgensystemer som er brakt i omsetning på EU-markedet før 1. januar 2020

Commission Delegated Directive 2014/11/EU of 18 October 2013 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for hexavalent chromium in alkali dispensers used to create photocathodes in X-ray image intensifiers until 31 December 2019 and in spare parts for X-ray systems placed on the EU market before 1 January 2020

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Vedlegg IV i direktivet omhandler bruksområder som er unntatt fra forbudet som gjelder særskilt for medisinsk utstyr og overvåknings- og kontrollinstrumenter. Seksverdi krom benyttes i alkaliemetallkilder som brukes til fremstilling av fotokatoder i bildeforsterkere til røntgenbilder. Det er ikke mulig å fjerne eller substituere seksverdig krom i prosessen til fremstilling av fotokatoder, siden de aktuelle erstatningsstoffene og alternative teknologier ikke er tilstrekkelig pålitelige eller utbredt til å dekke hele etterspørselen av etterspurte produkter. En del seksverdig krom fra fremstillingen av fotokatoder vil forbli i de produkter som bringes i omsetning. Ved direktiv 2014/11/EU endres derfor vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU ved at punkt 30 settes inn for å gi unntak for de omtalte bruksområdene.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 2011/65/EU - er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring av forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/11/EU vil skje ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2014/11/EU anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Gruppe 2: Direktiv 2014/11/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 2014/11/EU behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Det er viktig at Norge har tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Direktiv 2014/11/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er strenge vilkår som skal oppfylles for at søknader om unntak skal kunne innvilges. Forslag til unntak legges også ut til konsultasjon. Unntak innvilges kun primært dersom det er teknisk behov for forsatt bruk av det/de aktuelle stoffene, og det foreløpig ikke foreligger alternativer som kan oppfylle tilsvarende krav til funksjon. Hvis akseptable alternativer foreligger til bruken av de aktuelle stoffene skal det svært mye til for at søknad om unntak innvilges. Det er gjerne svært spesielle og tekniske områder det søkes unntak for. Vedlegg 3 i produktforskriften omhandler de detaljerte vilkårene for å få unntak, og tidsbegrensede unntak innvilges etter grundige vurderinger av søknader.

Status
Direktiv 2014/11/EU ble vedtatt 18. oktober 2013. Norge deltar aktivt i det pågående arbeid i EU knyttet til dette regelverket, herunder blant annet deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og faglige innspill. Norge har gjennom hele prosessen i forbindelse med utarbeidelse av RoHS 2 gitt inn spill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2013
Gjennomføringsfrist i EU
31.07.2014
Anvendelsesdato i EU
31.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.11.2014
Anvendes fra i Norge
05.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro