Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly