Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 1276/2011 av 8. desember 2011 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 hva angår behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum

Commission Regulation (EU) No 1276/2011 of 8 December 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the treatment to kill viable parasites in fishery products for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler endringer i kravene til frysebehandling av fiskerivarer for å drepe levedyktige parasitter ved at det fastsettes unntak fra frysekravet for visse rå fiskerivarer på nærmere angitte vilkår.

I dagens regelverk i forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III, avsnitt VIII, kapittel III, bokstav D er det frysekrav for alle fiskerivarer når de skal spises rå eller nesten rå og videre for noen fiskerivarer når de skal kaldrøykes. Endringene medfører at næringsmiddelprodusenter kan få unntak fra frysekravet når det foreligger epidemiologiske data som viser at det ikke er helsefare med hensyn til parasitter i et fiskeområde eller et oppdrettsanlegg og kompetent myndighet tillater det.

Rettsakten er vedtatt for å skape klarhet i disse bestemmelsenes materielle innhold. Herunder har man vedtatt følgende:

1. Driftsansvarlig for næringsmiddelforetak som har til hensikt å omsette følgende fiskerivarer framstilt av fisk eller bløtdyr:

a) fiskerivarer ment til å bli konsumert rå;

b) marinerte, saltede eller på annen måte behandlede fiskerivarer, når behandlingen ikke er tilstrekkelig til å drepe levedyktige parasitter; skal sikre at råvarer eller ferdige produkter gjennomgår frysebehandling for å drepe levedyktige parasitter som kan utgjøre en helsemessig risiko for forbrukeren.

2. For andre parasitter enn trematoder skal frysebehandlingen gjennomføres slik at temperaturen i alle deler av produktet senkes til minst:

a)-20 °C i minst 24 timer; eller

b)-35 °C i minst 15 timer.

3. Driftsansvarlig for næringsmiddelforetak behøver ikke å gjennomføre frysebehandlingen nevnt i punkt 1 i tilfeller hvor fiskerivarer:

a) har gjennomgått, eller er ment før konsum å gjennomgå, en varmebehandling som dreper levedyktige parasitter. For andre parasitter enn trematoder skal produktet oppvarmes slik at kjernetemperaturen når minst 60 °C i minst ett minutt;b) har blitt oppbevart frosne i tilstrekkelig lang tid til å drepe levedyktige parasitter;

b) fanget vilt, forutsatt at:

i) det foreligger epidemiologiske data som viser at opprinnelsesfiskefeltene ikke utgjør noen helsefare med hensyn til forekomst av parasitter; og

ii) kompetent myndighet tillater dette;d) oppdrettsfisk dyrket frem fra embryoer og som utelukkende har fått fôr som ikke kan inneholde levedyktige parasitter som utgjør en helsefare, og som samtidig oppfyller ett av følgende krav:

(i) har vært utelukkende oppdrettet i et miljø som er fritt for levedyktige parasitter, eller

(ii) den ansvarlge for næringsmiddelforetaket verifiserer ved prosedyrer som er godkjent av den kompetente myndighet, at fiskerivarene ikke utgjør en helsefare med hensyn til forekomst av levende parasitter.

4.

a) Et dokument fra næringsmiddelforetaket som utfører frysebehandlingen som nevnt over, med angivelse av type behandling fiskerivarene har gjennomgått, skal følge fiskevarene nevnt i punkt 1 når disse markedsføres, unntatt i siste omsetningsledd til endelig forbruker.

b) Før omsetning av fiskerivarer nevnt i punkt 3, bokstav c) og d) som ikke har gjennomgått frysebehandling, eller ikke er ment før konsum å gjennomgå behandling som dreper levedyktige parasitter, skal næringsmiddelforetaket sikre at fiskerivarene stammer fra et fiskefelt eller oppdrettsanlegg som oppfyller de spesifikke kravene som er nevnt i ett av disse punktene. Denne bestemmelsen kan etterleves ved å gi opplysninger i handelsdokumentet eller annet dokument som følger fiskerivarene. Merknader Gjeldende norsk lovgivning er forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften), hvor forordning (EF) nr. 853/2004 er gjennomført i § 1 ved inkorporasjon i henhold til EØS-avtalen artikkel 7 a). Forordning (EU) nr. 1276/2011 vil medføre endringer av redaksjonell karakter i § 1, konsolidering av forordningens oversatte versjon og fastsettelse av utfyllende nasjonale bestemmelser som er ment å regulere krav til søknad om fritak, dokumentasjon og prøvetaking for verifikasjon av forhold som kvalifiserer for fritak.Økonomiske og administrative konsekvenserRegelverksendringen vil trolig være med på å bidra til enklere adgang til EU-markedet og reduksjon av kostnadene i hele verdikjeden frem til forbruker. Dette vil ha betydning for ca. 350 000 tonn rund laks eller mer i årene fremover og kan medvirke til å opprettholde eller øke eksporten til EU-markedet. Rettsakten antas å medføre noe mer saksbehandling i forbindelse med søknadsvurderinger og gjennomgang av resultater fra prøvetaking.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har støttet arbeidet med nye bestemmelser om unntak fra frysekravet og veiledningsdokument om parasitter i fiskerivarer.

Norge har argumentert for at unntaket fra frysekravet bør gjelde for all oppdrettsfisk og ikke bare oppdrettet atlantisk laks, dersom forutsetningene om kontrollerte produksjonsbetingelser og bruk av tørrfôr hele livssyklus er oppfylt.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 8. desember 2011. Mattilsynet har igangsatt arbeid med gjennomføring av rettsakten og utfyllende bestemmelser i norsk regelverk.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2011
Anvendelsesdato i EU
29.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 173-175
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2012
Anvendes fra i Norge
19.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1276
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro