Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Irland

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/271/EU av 11. mai 2010 som endrer vedlegg II til vedtak 2008/185/EF som gjelder å tilføye Irland på listen over regioner som har et godkjent program for bekjempelse av Aujeszkys sykdom

Commission Decision 2010/271/EU of 11 May 2010 amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Ireland in the list of regions where an approved national control programme for Aujeszky’s disease is in place

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Vedtaket dreier seg om tilleggsgarantier for svinesykdommen Aujeszkys sykdom (AD). Enkelte stater er helt fri for sykdommen og vaksinerer heller ikke mot den, noen stater følger et godkjent bekjempelsesprogram, mens andre stater fremdeles ikke har full kontroll over sykdommen. Endringene i gjeldende rettsakt gjelder oppdatering av rettsaktens vedlegg II. Vedlegg II inneholder listen over land/regioner som har et godkjent bekjempelsesprogram mot AD. Her føres nå Irland opp på listen.

Merknader
Vedtaket krever endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin. Endringen vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller andre rettsakten berører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.05.2010
Anvendelsesdato i EU
01.06.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 370-371
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2011
Anvendes fra i Norge
04.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0271
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro