Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nord-Irland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/621/EF av 20. august 2009 om endring av vedtak 2008/185/EF om inkludering av Nord- Irland på listen over regioner hvor det gjennomføres et godkjent nasjonalt kontrollprogram for Aujeszkys sykdom

Commission Decision 2009/621/EC of 20 August 2009 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Northern Ireland in the list of regions where an approved national control programme for Aujeszky’s disease is in place

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten dreier seg om endring av vedlegg II til vedtak 2008/185/EF. Nord-Irland inkluderes på listen over medlemsstater eller regioner av disse som har et godkjent bekjempelsesprogram mot Aujeszky`s disease (AD) ettersom landet i flere år nå har hatt et slikt program gående. Oppføringen på listen medfører imidlertid ikke at landet ansees som fritt for AD; stater som er fri for AD er listet i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

I den norske forskriften listeføres ikke områdene i EØS-området, som har godkjente programmer eller er fri for AD. Det viktige i denne forbindelse, er at Norge er innvilget tillegsgarantier mot AD og at den garantien gjenspeiles i det helsesertifikatet som fremlegges ved innførsel av svin; begge forhold er varetatt i gjeldende forskrift 25. mars 2002 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2009
Anvendelsesdato i EU
10.09.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 206-207
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.11.2010
Anvendes fra i Norge
14.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0621
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro