Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland og Italia: fristatus i Baden-Württemberg og Valle d'Aosta

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1765 av 30. september 2015 om endring av vedlegg I og II i beslutning 2004/558/EF som angår status som fri for infeksiøs bovin rhinotracheit for delstaten Baden-Württemberg i Tyskland og regionen Valle d'Aosta i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1765 of 30 September 2015 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal State of Baden-Württemberg of Germany and of the region Valle d'Aosta of Italy

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer kapittel I i vedlegg I og II av beslutning 2004/558/EF, som listefører medlemsstater som er erklært frie for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) forårsaket av bovint herpesvirus type 1 (BHV-1). Den føderale staten Baden-Würtenberg i Tyskland og regionen Valle d'Aosta i Italia oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor fri for sykdommen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 9. september 2015 og publisert på OJ den 2. oktober 2015.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2015
Anvendelsesdato i EU
22.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 7-9
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1765
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro