Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/55 av 10. januar 2019 om retting av den bulgarske og franske språkversjonen av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse medlemsstater har lagt fram

Commission Implementing Decision (EU) 2019/55 of 10 January 2019 correcting the Bulgarian and French language versions of Decision 2004/558/EC implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Community trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis and the approval of the eradication programmes presented by certain Member States

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder en korrigering av den bulgarske og franske språkversjonen av beslutning 2004/558/EC i artikkel 3(1)(b). Korreksjonen dreier seg om at det i den bulgarske og franske språkversjonen står at blodprøver fra strofe til avl og produksjon skal tas mindre enn 21 dager etter ankomst isolatet. Den korrekte bestemmelsen er at blodprøvene ikke skal tas tidligere enn 21 dager etter ankomst isolatet. Denne korreksjonen angår ikke den engelske språkversjonen av beslutningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2004/558/EC er gjennomført i forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe. Her er bestemmelsen korrekt gjengitt ved at det i § 7 fjerde ledd punkt 3 står "Blodprøvene skal være tatt ut minimum 21 dager etter de siste dyrenes ankomst til isolatet".

Rettsakten medfører derfor ingen endring av norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er sendt kun til orientering til Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.01.2019
Anvendelsesdato i EU
03.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro