Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser for listen over hurtigtester

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 956/2010 av 22. oktober 2010 som endrer vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående listen over hurtigtester

Commission Regulation (EU) No 956/2010 of 22 October 2010 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the list of rapid tests

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg X i basisforordningen (EF) nr. 999/2001 om visse overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Listen over godkjente hurtigtester for påvisning av TSE erstattes med en oppdatert liste. Oppdateringen kommer som en følge av to vitenskapelige rapporter fra EUs vitenskapskomité EFSA. Her er hurtigtestenes analytiske sensitivitet med hensyn til BSE, klassisk skrapesjuke og atypisk skrapesjuke vurdert. Fire av testene ga ikke tilfredsstillende resultater med hensyn til atypisk skrapesjuke og blir nå ikke anbefalt benyttet for småfe ("Enfer TSE v2", "Enfer TSE v3", "Prionics®-Check LIA SR" og "Prionics®-WB Check Western SR"). I tillegg er testen "IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA“ foreslått tilføyd listen over tester som kan benyttes til storfe i tillegg til småfe slik den er i dag. Rettsakten trer ikke i kraft i EU før 1. januar 2011, slik at landene som i dag benytter tester som ikke lenger er godkjente gis tid til å omstille seg.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Endringen anses ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser og får ingen direkte konsekvenser for Norge da de testene vi benytter ikke er berørt av endringen. I land som nå tvinges til å skifte til mer sensitiv hurtigtest, vil kanskje antall tilfeller av atypisk skrapesjuke stige, noe som på sikt gir mer kunnskap på området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartemnetet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finanasdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesielutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 231-233
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.05.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0956
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro