Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om chronic wasting disease hos hjortedyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/2246 av 15. november 2022 om endring av vedlegg VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til chronic wasting disease hos hjortedyr

Commission Regulation (EU) 2022/2246 of 15 November 2022 amending Annexes VIII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards chronic wasting disease in live cervids

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordning, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af overførbare spongiforme encephalopatier i Unionen. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for eksport heraf. I bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler om samhandelen inden for Unionen, og i bilag IX til samme forordning er der fastsat bestemmelser om import til Unionen. Forordningen omhandler også vedtagelse af beskyttelsesforanstaltninger ved TSE-udbrud.

(2) Chronic wasting disease er en overførbar spongiform encephalopati hos hjortedyr, der er smitsom, og som derfor kan forårsage forstyrrelser i samhandelen i Unionen, importen til Unionen og eksporten til tredjelande.

(3) Den 1. april 2016 underrettede Norge Kommissionen om det første tilfælde af chronic wasting disease, der var blevet bekræftet på dets område, hos et vildtlevende rensdyr. Det var første gang, at chronic wasting disease blev konstateret i Europa og det første naturlige tilfælde hos et rensdyr i verden. Fra dette første tilfælde indtil oktober 2021 bekræftede Norge mindst et tilfælde hvert år og har i alt bekræftet 31 tilfælde: 20 hos vildtlevende rensdyr, to hos kronhjorte og ni hos elge.

(4) Norge vedtog den 11. juli 2016 en foranstaltning med henblik på at forbyde eksport fra Norge af levende hjortedyr, med forbehold af særlige undtagelser.

(5) Da chronic wasting disease er en smitsom sygdom, er der risiko for, at den spredes til andre populationer af hjortedyr og til andre regioner i Unionen og EFTA-staterne. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1918 blev derfor vedtaget. Den forbød flytning af levende hjortedyr fra Norge til Unionen og fastsatte særlige undtagelser.

(6) Den 2. december 2016 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse om chronic wasting disease hos hjortedyr (i det følgende benævnt »EFSA's udtalelse 2016«). Denne udtalelse indeholdt en anbefaling om at gennemføre et treårigt overvågningsprogram for chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen og Sverige, der er de medlemsstater og EFTA-stater, som har en population af rensdyr eller elge, eller som har begge populationer, med henblik på at konstatere og at anslå prævalensen og den geografiske spredning af chronic wasting disease. I EFSA's udtalelse fra 2016 konkluderedes det også, at den mest sandsynlige introduktions- og spredningsvej, for så vidt angår chronic wasting disease, var flytningen af levende hjortedyr, og det fremhævedes, at brugen af naturlige jagtlokkemidler med urin fra hjortedyr øgede sandsynligheden for introduktion af chronic wasting disease. I EFSA's udtalelse fra 2016 anbefaledes det derfor at begrænse flytningen af levende hjortedyr og at ophøre med at anvende jagtlokkemidler med urin fra hjortedyr.

(7) Efter vedtagelsen af EFSA's udtalelse fra 2016 blev bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/1972 med henblik på at fastsætte et treårigt overvågningsprogram for chronic wasting disease hos hjortedyr, mens gyldighedsperioden for gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1918 blev forlænget indtil udløbet af 2020 ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2181 for at give mulighed for, at beskyttelsesforanstaltningerne kunne finde anvendelse indtil afslutningen af det nævnte treårige overvågningsprogram. Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2181 blev beskyttelsesforanstaltningerne samtidig udvidet med forbud og restriktioner vedrørende jagtlokkemidler med urin fra hjortedyr.

(8) I 2018 konstaterede Finland det første tilfælde af chronic wasting disease i Unionen og yderligere et tilfælde i november 2020. Sverige konstaterede tre tilfælde af chronic wasting disease i 2019 og yderligere et tilfælde i september 2020. Alle de tilfælde af chronic wasting disease, som Finland og Sverige konstaterede, blev bekræftet i forbindelse med det treårige overvågningsprogram for chronic wasting disease hos hjortedyr og blev fundet hos vildtlevende elge.

(9) Den 11. november 2019 offentliggjorde EFSA den videnskabelige udtalelse »Update on chronic wasting disease (CWD) III« (EFSA's udtalelse fra 2019) med en række anbefalinger til Kommissionen, herunder i forbindelse med de risikofaktorer, der kan fremme spredningen af chronic wasting disease i Unionen.

(10) Da der er blevet konstateret nye tilfælde af chronic wasting disease i Norge, Finland og Sverige, og da den videnskabelige vurdering af resultatet af overvågningsprogrammet endnu ikke foreligger, og i betragtning af at der var behov for mere tid til at betænke anbefalingerne i EFSA's udtalelse fra 2019, blev anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1918 atter forlænget ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2167, indtil den 31. december 2022, for at afspejle de seneste bekræftede tilfælde af chronic wasting disease i Finland og Sverige.

(11) I betragtning af at sikkerhedsforanstaltningerne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1918 har fundet anvendelse siden 2016, at den seneste epidemiologiske situation vedrørende chronic wasting disease ikke giver mulighed for at udrydde sygdommen i den nærmeste fremtid, at det ikke ville være juridisk hensigtsmæssigt atter at forlænge anvendelsen af beskyttelsesforanstaltningerne på grundlag af artikel 4 i forordning (EF) nr. 999/2001, og at foranstaltningerne alligevel stadig bør finde anvendelse for fortsat at sikre, at chronic wasting disease ikke spredes yderligere i Unionen og EFTA-staterne, bør bilag VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres til også at indeholde de foranstaltninger, der i øjeblikket er fastsat ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1918, justeret efter behov for at tage højde for de bekræftede tilfælde af chronic wasting disease i Finland og Sverige.

(12) På grundlag af konklusionerne i EFSA's udtalelse fra 2016 og fra 2019 er det derfor nødvendigt at opretholde forbuddet mod flytning af levende hjortedyr fra Norge til Unionen. Af praktiske årsager bør dette forbud fortsat gælde for levende hjortedyr, der flyttes i forbindelse med menneskelig aktivitet, men ikke for vildtlevende hjortedyr, der krydser Norges grænse uden menneskelig indblanding. Der bør fastsættes særlige undtagelser fra nævnte forbud for at tillade visse flytninger af levende hjortedyr fra Norge til Unionen, herunder semidomesticerede rensdyrs årstidsbestemte græsning på tværs af grænserne, og flytninger af semidomesticerede rensdyr til brug ved sports- eller kulturarrangementer i Sverige. På grund af den risiko for dyresundheden, som flytningerne i henhold til disse undtagelser udgør, navnlig med hensyn til miljøforurening med prioner af chronic wasting disease i bestemmelsesområderne, bør sådanne flytninger begrænses til definerede områder i Finland og Sverige, og flytninger af levende hjortedyr fra disse områder bør fortsat være forbudt, med forbehold for særlige undtagelser.

(13) I betragtning af at der nu er bekræftede tilfælde af chronic wasting disease i to medlemsstater, og på grundlag af konklusionerne i EFSA's udtalelse fra 2016 og fra 2019 om de risikofaktorer, der kan fremme spredningen af chronic wasting disease i Unionen, er det nødvendigt at indføre et forbud mod flytning af levende hjortedyr fra en medlemsstat, der er berørt af nævnte sygdom, til resten af Unionen. Af praktiske årsager bør dette forbud gælde for levende hjortedyr, der flyttes i forbindelse med menneskelig aktivitet, men ikke for vildtlevende hjortedyr, der flytter sig uden menneskelig indblanding. Der bør fastsættes særlige undtagelser fra nævnte forbud for at tillade flytning af levende hjortedyr fra de medlemsstater, der er berørt af chronic wasting disease, herunder med henblik på at sørge for sikker adgang til, og udnyttelse af, de værdifulde genetiske ressourcer hos hjortedyr i de berørte medlemsstater.

(14) Forbuddet mod import af jagtlokkemidler med urin fra hjortedyr og forbuddet mod flytning af jagtlokkemidler med urin fra hjortedyr med oprindelse i Norge bør opretholdes. Flytning af jagtlokkemidler med urin fra hjortedyr med oprindelse i medlemsstater, hvor der er bekræftede tilfælde af chronic wasting disease, bør endvidere forbydes.

(15) Bilag VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
07.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.11.2022
Anvendelsesdato i EU
06.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet