Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/772 av 11. juni 2020 om endring av vedlegg I, VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til bekjempelsestiltak mot overførbare spongiforme encefalopatier hos geit og utryddelsestrua raser

Commission Regulation (EU) 2020/772 of 11 June 2020 amending Annexes I, VII and VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards eradication measures for transmissible spongiform encephalopathies in goats and endangered breeds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2020)

Sammendrag av innhold
Med bakgrunn i en EFSA-rapport om genetisk resistens mot TSE hos geit, åpnes det nå opp for at geiter med genotyper som er mest resistente mot skrapesjuke, dvs geiter med allelene K222, D146 eller S146, ikke behøver å avlives ved påvisning av klassisk skrapesjuke. Dette regimet er allerede innført for sau. Medlemslandene kan selv velge om de ønsker å benytte dette alternativet og lage en avlsstrategi.

Rettsakten endrer også definisjonen og henvisning når det gjelder trua rase. Rettsakten det har vært vist til, direktiv 89/361/EØF, er opphevet og erstattet med forordning (EU) 2016/1012. Det stilles nå flere krav før et land kan kalle en rase for truet. Det har lenge vært åpnet opp for unntak for slike raser, både når det gjelder forflytning innenlands og over landegrensen. Ved handel over grensen må mottakerlandet på forhånd godkjenne innførselen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) hvor forordningen (EU) nr. 999/2001 er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.06.2020
Anvendelsesdato i EU
02.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2021
Anvendes fra i Norge
09.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0772
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro