Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/894 av 24. mai 2017 om endring av vedlegg III og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til genotypebestemmelse av sau

Commission Regulation (EU) 2017/894 of 24 May 2017 amending Annexes III and VII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the genotyping of ovine animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner forpliktelsen om årlig genotypetesting av et gitt tilfeldig utvalg av landets sauepopulasjon, som er gitt i vedlegg III kapittel A del II til forordning (EU) nr. 999/2001. Årsaken er at målet om å kartlegge skrapesjuke mottagelige- og skrapesjuke resistente sauegenotyper på landsbasis er nådd.

Medlemsland som benytter seg av avlsprogram for å fremme genetisk resistens mot TSE i sau og som utvider avlsprogrammet med genotypetesting av avlsværer i flokker som ikke er High Genetic Merit Flicks (HGMF), jf. artikkel 6a i forordningen og vedlegg VII kapittel C til forordningen, skal fortsatt genotype et utvalg av populasjonen. I disse medlemslandene skal det testes 1560 prøver hver 3. år. Alternativt kan antallet prøver baseres på kriterier definert i EFSA-rapporten fra 2006. Forutsetningen er at prøvetakingen skal kunne oppdage en endring på minimum 5 % av genotype prevalensen over en 3 årsperiode med et konfidensintervall på 95 %. Alle land skal fortsette å genotype dyr som har fått påvist skrapesyke. I Norge benytter vi ikke et avlsprogram som fremmer genetisk resistens mot TSE.

Endringene av genotypetestingsbestemmelsene trer i kraft i EU 1. januar 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten vil medføre endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE),

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da Norge ikke benytter et avlsprogram som fremmer genetisk resistens mot TSE, vil endringen medføre en forenkling av regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.05.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0894
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro