Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/175 av 9. februar 2022 om endring av vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til importvilkår for forflytning av avlsdyr av sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland

Commission Regulation EU) 2022/175 of 9 February 2022 amending Annex IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards import conditions for movements of ovine and caprine animals intended for breeding from Great Britain into Northern Ireland

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.2.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 ved å legge til et unntak fra importvilkårene ved import av sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland.

Bakgrunnen for endringen er at Nord-Irland har fått en særstilling i henhold til Avtalen om Storbritannias uttreden av EU (Brexit withdrawal agreement). Dette medfører at forflytninger av blant annet sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland regnes som en tredjelandsimport. I TSE-forordningen (EF) nr. 999/2001 finnes vilkårene for import av sau og geit fra tredjeland til EØS i kapittel E i vedlegg IX. Her stilles det krav om at sau og geit til avl skal komme fra en besetning med neglisjerbar risiko for klassisk skrapesjuke, eller for sau, ha prionprotein genotype ARR/ARR som tilsier resistens mot klassisk skrapesjuke.

Det viser seg at det er et stort behov for å flytte sau av rasen "Scottish Blackface" for avl fra Storbritannia til Nord-Irland. Mange av besetningene i Storbritannia har ikke neglisjerbar risiko for klassisk skrapesjuke, og det er en lav andel av rasen som har prionprotein genotype ARR/ARR. På denne bakgrunn er det behov for å lage et unntak som gjør at slik forflytning vil være mulig.

Endringen av punkt 5 i kapittel E i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 innebærer at det tillates å importere sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland fram til 31. desember 2022 forutsatt at:

• Besetningen ikke har vært omfattet av forflytningsrestriksjoner grunnet tilfeller av BSE eller klassisk skrapesjuke de siste tre årene.

• Det er søkt om at besetningen tas med i programmet for anerkjennelse av kontrollert risiko for klassisk skrapesjuke før 1. januar 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i forskrift 3. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE-forskriften). Dette vil medføre en forskriftsending.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Etter Mattilsynets vurdering vil endringen ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet kan ikke se at endringen vil medføre noen risiko for innførsel av BSE eller klassisk skrapesjuke til Norge. Da det per i dag er stor utveksling av avlsdyr mellom Storbritannia og Nord-Irland, kan vi heller ikke se at endringen vil medføre noen risiko for endring i sykdomsstatus for disse landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.02.2022
Anvendelsesdato i EU
11.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2022
Anvendes fra i Norge
11.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0175
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro