Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/736 av 26. april 2017 om endring av vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 som angår godkjenning av Slovenias nasjonale program for bekjempelse av klassisk skrapesjuke

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/736 of 26 April 2017 amending Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of Slovenia's national control programme for classical scrapie

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 999/2001 ved å godkjenne Slovenias nasjonale kontrollprogrammet for klassisk scrapie. Slovenia har søkt Kommisjonen om dette den 13. september 2016. Kontrollprogrammet er vurdert av Kommisjonen og det tilfredsstiller kriteriene i punkt 3.1(a) i avsnitt A, kapittel A av vedlegg VIII til forordningen.

Godkjenningen medfører at Slovenia skal listeføres under punkt 3.2 i avsnitt A, kapittel A av vedlegg VIII til forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil få minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.04.2017
Anvendelsesdato i EU
17.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2018
Anvendes fra i Norge
12.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0736
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro