Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1162 av 15. juli 2015 om endring av vedlegg V i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående forebygging av, kontroll med og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EU) 2015/1162 of 15 July 2015 amending Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 01.07.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over hvilke vev som skal anses som spesifisert risikomateriale (SRM) hos storfe i medlemsland som har status neglisjerbar risiko for BSE (kugalskap). SRM er materiale som har større risiko for å overføre BSE. SRM må fjernes på slakteriet og behandles som kategori 1-materiale i henhold til regelverket om animalske biprodukter. Bakgrunnen for lempingen er risikovurderinger gjort av EUs vitenskapelige komité (EFSA). På grunn av for lite kunnskap om såkalt atypisk BSE ønsket man ikke enda å oppheve hele SRM-listen for storfe for medlemsland som har status neglisjerbar risiko for BSE (kugalskap).

Følgende vev fra storfe har hittil vært ansett som SRM i alle medlemsland, også i de medlemslandene som har status neglisjerbar risiko for BSE:

- kraniet, unntatt underkjeven, men med hjernen og øynene, samt ryggmargen fra storfe som er eldre enn 12 måneder

- ryggraden, utenom halens ryggvirvler, hals-, bryst- og lendevirvelens tverr- og ryggtapper, den mediale korsbeinskammen og korsbeinets vinger, men med nerveknutene i ryggmargen fra storfe som er eldre enn 30 måneder

- mandlene, tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen, og mesenteriet fra storfe uansett alder.

Følgende vev fra storfe blir nå de eneste som forblir ansett som SRM i medlemsland som har status neglisjerbar risiko for BSE:

- kraniet, unntatt underkjeven, men med hjernen og øynene, samt ryggmargen fra storfe som er eldre enn 12 måneder.

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) definerer ikke noe vev som SRM i land som har status neglisjerbar risiko for BSE. EØS-regelverket tillater import av SRM fra tredjeland som har status neglisjerbar risiko for BSE, mens EØS-land med tilsvarende status, må destruere det tilsvarende materialet. Misnøyen med denne skjevheten har også vært en pådriver for å få til endringen av SRM-listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift nr. 595 av 30. mars 2004 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Retningslinje for spesifisert risikomateriale (SRM) må oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Slakterinæringen har, så vidt Mattilsynet vet per dags dato, ingen konkrete planer om å bruke det aktuelle materialet som mat, men næringen vil spare utgifter til destruksjon siden det er dyrere å destruere kategori 1-materiale (som SRM), enn å håndtere det aktuelle materialet som kategori 2- og kategori 3-materiale. Fra Norsk Protein AS har Mattilsynet fått opplyst at bearbeidingsanleggene for kategori 3-materiale har god kapasitet, og at det er etterspørsel etter sluttproduktene animalsk fett og kjøttbeinmel. Animalsk fett kan selges til kraftfôrprodusentene i Norge, som da kan bruke mer norskprodusert animalsk fett og mindre importert soyaolje og palmeolje. Kjøttbeinmel kan selges som råvare til produksjon av kjæledyrfôr, pelsdyrfôr og gjødsel.

For Mattilsynet vil rettsakten ikke medføre noen endringer av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har støttet lempingen av SRM-listen på møtene i Brussel.

Innspillet fra Norsk Protein AS om at fôrbransjen har etterlyst mer norsk animalsk fett for å redusere importen av soya- og palmeolje, er en positiv ringvirkning av lempingen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.07.2015
Anvendelsesdato i EU
05.08.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2015
Anvendes fra i Norge
02.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1162
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro