Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/27 av 13. januar 2016 om endring av vedlegg III og IV i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, kontrollere og utrydde visse overførebare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EU) 2016/27 of 13 January 2016 amending Annexes III and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg III kapittel B og vedlegg IV kapittel III avsnitt A og kapittel V avsnitt E i TSE-forordningen, og endrer reglene for rapportering til TSE-årsrapporten, og til transport og eksport av bearbeidet animalsk protein.

Endringene i vedlegg III kapittel B innebærer at EUs vitenskapskomite, EFSA, overtar ansvaret for sammenstilling og publisering av TSE-årsrapporten. Det er de samme dataene med månedlig, kvartalsvis eller årlig frekvens som skal rapporteres.

Endringen i vedlegg IV kapittel III avsnitt A lemper på vilkårene for transport av fiskemel i bulk (løs vekt) slik at dette kan skje i containere som benyttes til transport av fôr til alle slag enmagede dyr, ikke bare til fisk. Begrunnelsen er at alle enmagede dyr uansett kan fôres med bearbeidet animalsk protein (PAP) fra fisk.

Endringene i vedlegg IV kapittel V avsnitt E gjør slutt på kravet om bilaterale avtaler ved eksport til tredjeland av PAP, eller fôr som inneholder slike proteiner. Det forutsettes at produksjonen foregår under like strenge betingelser som for samhandel, både når det gjelder produksjon, pakking og merking. Det generelle forbudet mot eksport til tredjeland av PAP fra drøvtyggere, og produkter som inneholder slike proteiner, består.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) må oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke store administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Det blir noen forenklinger når det gjelder transport av fiskemel i løs vekt, og ved bortfall av krav om avtale før eksport til tredjeland av bearbeidet animalsk protein.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.02.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.01.2016
Anvendelsesdato i EU
03.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 41-44
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0027
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro