Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/731 av 25. april 2017 om endring av helsesertifikatene BOV-X, BOV-Y, BOV og OVI i vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010, helsesertifikatene GEL, COL, RCG og TCG i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og helsesertifikatene for sammensatte produkter i vedlegg I til forordning (EU) nr. 28/2012 som angår reglene for forebygging av, kontroll med og utryddelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/731 of 25 April 2017 amending model veterinary certificates BOV-X, BOV-Y, BOV and OVI set out in Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010, the model certificates GEL, COL, RCG and TCG set out in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/759 and the model certificate for composite products set out in Annex I to Regulation (EU) No 28/2012 in relation to the rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.4.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer helsesertifikatene i vedlegg til forordning (EU) nr. 206/2010 som brukes ved import av storfe for avl og produksjon (sertifikat BOV-X), storfe til slakt (sertifikat BOV-Y), ferskt kjøtt fra storfe (sertifikat BOV) og ferskt kjøtt fra småfe (sertifikat OVI). Disse helsesertifikatene inneholder BSE-garantier. Det vil si garentier for at bovin spongiform encephalopati, også kalt kugalskap, ikke forekommer eller forekommer under et visst nivå.

Rettsakten endrer også helsesertifikatene i vedlegg til forordning (EU) 2016/759 som brukes ved import av gelatin til humant konsum (sertifikat GEL), kollagen til humant konsum (sertifikat COL), råmateriale til produksjon av gelatin og kollagen til humant konsum (sertifikat RCG) og behandlet råmateriale til produksjon av gelatin og kollagen til humant konsum (sertifikat TCG). Videre endrer rettsakten helsesertifikatet i vedlegg til forordning (EU) nr. 28/2010 som brukes ved import av sammensatte produkter til humant konsum. Alle de nevnte helsesertifikatene inneholder BSE-garantier for produkter med opprinnelse fra storfe og småfe.

Forordning (EU) nr. 999/2001 ble endret av forordning (EU) 2016/1396 den 18. august 2016. Endringene innebærer nye merkekrav gjør at storfeskrotter og –produkter som stammer fra dyr hvor det er krav om at SRM skal være fjernet, skal merkes med rød stripe på skrottlapp eller etiketten.

Kravet om at skrotter og produkter fra storfe uten krav om fjerning av virvelsøylen skal merkes med blå stripe på skrottlappen eller etiketten, er opphevet. Endringene innebærer videre at det åpnes for import av animalske produkter til humant konsum fra råmateriale fra storfe og småfe fra tredjeland med kontrollert og ikke-fastsatt BSE-risiko, i tillegg til tredjeland med neglisjerbar BSE-risiko. Forutsetningen for dette er at spesifikt risikomateriale (SRM) er fjernet fra råmaterialet.

Disse endringene medfører at de ovenfor nevnte helsesertifikatene må tilpasses.

For å hindre avbrudd av importen av forsendelser av levende storfe og småfe, samt produkter derav til EU, legges det til en overgangsperiode. Nevnte helsesertifikater uten endringene fra denne rettsakt kan benyttes fram til 31. desember 2017 forutsatt at de er utstedt innen 30. november 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre en endring av følgende forskrifter:

• forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr

• forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å få minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 25. april 2017.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU, den 1. juli 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.04.2017
Anvendelsesdato i EU
01.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2017
Anvendes fra i Norge
01.07.2017