Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/309 av 24. februar 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 for å ta hensyn til visse CO2-reduksjoner fra miljøinnovasjoner ved beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for Daimler AG og Daimler AG-sammenslutningen

Commission Implementing Decision (EU) 2022/309 of 24 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/583 to take into account certain eco-innovation CO2 savings for the calculation of the average specific CO2 emissions of Daimler AG and the Daimler AG pool

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022. EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2022)

Sammendrag av innhold
I sin dom i sak T-359/19 opphevet retten Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 når det gjelder beregningen for kalenderåret 2017 av gjennomsnittlig spesifikke CO2-utslipp og registrert CO2 besparelser for øko-innovasjoner for produsenten Daimler AG og Daimler AG-poolen. Det er derfor hensiktsmessig å justere verdiene fastsatt i nevnte beslutning.

Besparelsene for øko-innovasjon av CO2 registrert i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 bør økes med 0,292 g CO2/km for Daimler AG og for Daimler AG-poolen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer bl.a. forordning (EU) 2019/631 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen blir jf. tidligere avklaringer med Samferdseldepartementet ikke forelagt noe Spesialutvalg til vurdering.

Vurdering
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning (EU) 2019/631 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 24. februar 2022 og publisert i EU-tidende påfølgende dag.

Jf tidligere avklaringer med Samferdseldepartementet er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Ble tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, og endringsforskrift ble vedtatt samme dag. Form 1 sendt ESA 24.09.22.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
24.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2022
Anvendelsesdato i EU
16.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.09.2022
Anvendes fra i Norge
23.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0309
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro