Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/175 av 2. februar 2018 om endring i vedlegg II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon og merking av og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) 2018/175 of 2 February 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Saken går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer vedlegg II i forordning (EF) nr. 110/2008 om alkoholsterke drikker, som inneholder kravene til de ulike kategoriene av alkoholsterke drikker. Endringen gjelder kategori 9 Fruktbrennevin og kategori 10 Eplesiderbrennevin og pæresiderbrennevin.

Endringen i kategori 9 Fruktbrennevin går ut på at det i betegnelsen på produktet, uttrykt på bestemte språk der det tradisjonelt har vært vanlig, skal bli tillatt å bruke et suffiks etter angivelsen av navnet på frukten.

Endringen i kategori 10 gjøres for å klargjøre at det også skal være tillatt å destillere en blanding av eplesider og pæresider, der dette tradisjonelt har vært vanlig. Navnet på kategori 10 endres derfor til Eplesiderbrennevin, pæresiderbrennevin og eplesider- og pæresiderbrennevin. Det framgår videre at betegnelsen på det produktet, skal være eplesider- og pæresiderbrennevin. Forordningen inneholder også en overgangsbestemmelse om bruk av betegnelse på eplesider- og pæresiderbrennevin som er produsert før denne forordningen trer i kraft, og sluttsalg av slike produkter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.02.2018
Anvendelsesdato i EU
09.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.04.2018
Anvendes fra i Norge
28.04.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0175
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro