Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 631/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføringsbestemmelser for vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til beskyttelse av fotgjengere og andre trafikanter og om endring av direktiv 2007/46/EF og opphevelse av direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF

Commission Regulation (EC) No 631/2009 of 22 July 2009 laying down detailed rules for the implementation of Annex I to Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring lukket av EFTAs overvåkingsorgan 3.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2013)

Sammendrag av innhold
I forordning (EF) nr. 78/2009 anføres det grunnleggende krav til den ytre utformingen av kjøretøy til beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter. Kjøretøyene skal utformes slik at deler og utstyr på bilen, som kommer i kontakt med myke trafikanter, i minst mulig grad er til skade for trafikantene. Kravene til prøvemetode som er angitt i forordning 78/2009/EF er basert på kravene i direktiv 2003/102/EF. Ifølge en undersøkelse som er foretatt i Storbritannia er det behov for å forbedre prøvemetodene samt innføre nye tekniske krav. Kommisjonen har derfor funnet det nødvendig å fastsette nye tekniske krav for prøving av fotgjengerbeskyttelsen. Forordningen opphever direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF. Tekniske krav til fotgjengerbeskyttelsen er angitt i bilag I i forordningen.

Det har ikke vært direkte deltakelse i Kommisjonens arbeidsgruppe. Imidlertid har VD vært tilstede i foraene MVWG og TCMV, der temaet beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter har blitt drøftet på mer generell basis.

Administrative/økonomiske konsekvenser
Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser

Merknader
Norsk næringsliv har ikke vært hørt i tidlig fase da det i liten grad berøres. Når høringen går ut vil eventuell berørt bransje få informasjon samt mulighet til å uttale seg.

Sakkyndige instansers merknader
EØS notatet er til behandling i spesialutvalget for handelsforenkling der alle departementer deltar.

Vurdering
Direktiv 2005/66/EF er implementert i kjøretøyforskriften § 14-3. Ved opphevelse av dette direktivet i EU, må bestemmelsen § 14-3 også endres. Direktiv 2003/102/EF er implementert i § 48-4 i kjøretøyforskriften, som følgelig også må endres.

Forordningen er relevant og akseptabelt for Norge.

Status
Kommisjonen vedtok forordningen 22. juli 2009. Den trådte i kraft i EU 14. august 2009.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 7/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2009
Anvendelsesdato i EU
14.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 777-836
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0631
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro