Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hamburger Kümmel): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/937 av 4. juni 2021 om godkjenning av endringer i produktspesifikasjonen for en alkoholsterk drikk, hvis navn er beskyttet som en geografisk betegnelse (Hamburger Kümmel)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/937 of 4 June 2021 approving amendments to the product specification for a spirit drink whose name is registered as a geographical indication (Hamburger Kümmel)

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 21 sammenholdt med artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet Tysklands ansøgning af 28. september 2017 om godkendelse af en ændring af den tekniske dokumentation for den geografiske betegnelse »Hamburger Kümmel«, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008. Den pågældende ændring omfatter en ændring af betegnelsen »Hamburger Kümmel« til »Hamburger Kümmel«/»Hamburg's Kümmel«.

(2) Forordning (EU) 2019/787, som erstatter forordning (EF) nr. 110/2008, trådte i kraft den 25. maj 2019. I overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning ophæves kapitel III i forordning (EF) nr. 110/2008 vedrørende geografiske betegnelser med virkning fra den 8. juni 2019. I henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787 anses teknisk dokumentation indgivet som led i ansøgninger før den 8. juni 2019 i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008 for at være produktspecifikationer.

(3) Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 6, i nævnte forordning offentliggjort ansøgningen om ændring i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 50, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) 2019/787.

(4) Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787, skal ændringen af produktspecifikationen godkendes i henhold til artikel 30, stk. 2, i nævnte forordning, der finder tilsvarende anvendelse på ændringerne i produktspecifikationen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2021
Anvendelsesdato i EU
01.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet