Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Münchener Kümmel): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2079 av 8. desember 2020 om godkjenning av endringer i produktspesifikasjonen for en alkoholsterk drikk hvis navn er registrert som geografisk betegnelse (Münchener Kümmel)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2079 of 8 December 2020 approving amendments to the product specification for a spirit drink whose name is registered as a geographical indication (Münchener Kümmel)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.3.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter ordinær prosedyre.

"Münchener Kümmel" er en beskyttet geografisk betegnelse på en tysk alkoholsterk drikk. Den geografiske betegnelsen ble beskyttet i EU allerede før fastsettelsen av det som nå omtales som den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). Den beskyttede geografiske betegnelsen var derfor allerede ved fastsettelsen av den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), oppført i lista i vedlegg III til den forordningen, over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

For geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker som var beskyttet i EU før den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) ble fastsatt og trådte i kraft, var det tidligere ikke krav om at medlemsstatene måtte ha utarbeidet og sendt til Kommisjonen såkalte tekniske filer for hver enkelt betegnelse. Etter artikkel 20 nr. 1 i den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), måtte imidlertid medlemsstatene senest 20. februar 2015, sende inn tekniske filer for de geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som var beskyttet og registert i vedlegg III per 20. februar 2008.

Det er de tekniske filene, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke de beskyttede geografiske betegnelsene.

Den tekniske fila for "Münchener Kümmel" som tyske myndigheter må ha utarbeidet i denne sammenheng, framgår imidlertid ikke direkte av lista over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). Så vidt vi vet ble heller ikke de tekniske filene som medlemsstatene sendte inn til Kommisjonen for de eksisterende beskyttede geografiske betegnelsene, publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser.

Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Etter artikkel 22(2) i den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), skal tekniske filer som er innsendt i søknader før 8. juni 2019, nå betraktes som såkalte produkspesifikasjoner etter den "nye" basisforordningen. Tidligere innsendte søknader skal behandles ferdig av Kommisjonen etter bestemmelsene i den "nye" basisforordningen.

Denne forordningen (32020R2079) godkjenner endringer i den tekniske fila/produktspesifikasjonen for "Münchener Kümmel". De konkrete endringene i den tekniske fila/produktspesifikasjonen framgår ikke av selve forordningen som godkjenner endringene, men er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av de foreslåtte endringene i den tekniske fila/produktspesifikasjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Som nevnt ovenfor er den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Vi henviser til EØS-notatet om 32019R0787.

Vi antar at denne forordningen (32020R2079) som er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i bestemmelsene i den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den "nye" basisforordningen er tatt inn.

Det framgår av den "nye" basisforordningen at Kommisjonens rettsakter om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker nå skal «stå på egne ben». Disse forordningene skal derfor ikke lenger tas inn og samles i et vedlegg til selve basisforordningen, slik de tidligere ble i lista over beskyttede geografiske betegnelser i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). For oversiktens skyld, skal imidlertid de enkelte beskyttede geografiske betegnelsene tas inn og samles i et databasert register som på sikt skal opprettes av Kommisjonen, jf. tilsvarende ordninger i EU for beskyttede geografiske betegnelser på vin, aromatiserte vinprodukter og øvrige næringsmidler.

Kommisjonens forordninger om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker under den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), jf. EØS-notatene om flere slike nye forordninger, reiser både tilsvarende og liknende EØS- og internrettslige spørsmål som Kommisjonens forordninger om godkjenning av endringer i de tekniske filene/produktspesifikasjonene.

"Münchener Kümmel" er som nevnt ovenfor en beskyttet geografisk betegnelse på en tysk alkoholsterk drikk. Den geografiske betegnelsen ble beskyttet i EU før fastsettelsen av det som nå omtales som den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). Den beskyttede geografiske betegnelsen var derfor allerede ved fastsettelsen av den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), oppført i lista i vedlegg III til den forordningen, over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

For geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker som var beskyttet i EU før den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) ble fastsatt og trådte i kraft, var det tidligere ikke krav om at medlemsstatene måtte ha utarbeidet og sendt til Kommisjonen såkalte tekniske filer for hver enkelt betegnelse. Etter artikkel 20 nr. 1 i den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), måtte imidlertid medlemsstatene senest 20. februar 2015, sende inn tekniske filer for de geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som var beskyttet og registert i vedlegg III per 20. februar 2008.

Det er de tekniske filene, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke de beskyttede geografiske betegnelsene.

Den tekniske fila for "Münchener Kümmel" som tyske myndigheter må ha utarbeidet i denne sammenheng, framgår imidlertid ikke direkte av lista over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). Så vidt vi vet ble heller ikke de tekniske filene som medlemsstatene sendte inn til Kommisjonen for de eksisterende beskyttede geografiske betegnelsene, publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser.

Denne forordningen (32020R2079) godkjenner endringer i den tekniske fila/produktspesifikasjonen for "Münchener Kümmel". De konkrete endringene i den tekniske fila/produktspesifikasjonen framgår ikke av selve forordningen som godkjenner endringene, men er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av de foreslåtte endringene i den tekniske fila/produktspesifikasjonen.

Vi antar at forordningen skal tas inn i EØS-avtaleverket på vanlig måte. Det må imidlertid avklares med EFTA-sekretariatet og EU hvor i EØS-avtaleverket denne forordningen og tilsvarende forordninger skal plasseres, ettersom de "står på egne ben" og ikke endrer noen av bestemmelsene verken i den "gamle" eller den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker.

Etter at forordningen er tatt inn i EØS-avtaleverket, antar vi at vi må gjennomføre den i norsk rett i forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. på vanlig måte, på et egnet sted i forskriften.

Det framgår av punkt 1 i protokoll 1 til EØS-avtalen, at innledningen ("fortalen") til de omhandlede rettsaktene ikke er tilpasset for denne avtalens formål, men at innledningen er relevant i den utstrekning den er nødvendig for en riktig fortolkning og anvendelse av rettsaktenes bestemmelser innenfor avtalens ramme.

Vi mener derfor at henvisningen i den innledende "fortalen" i forordningen, til publiseringen i Official Journal av de foreslåtte endringene i den tekniske fila/produktspesifikasjonen, også må legges til grunn og gjelde i EØS.

Vi kan ikke se at det er nødvendig med ytterligere spesifikke henvisninger i EØS-avtaleverket til den tidligere publiseringen i Official Journal av de foreslåtte endringene i den tekniske fila/produktspesifikasjonen, og dermed heller ikke for ytterligere spesifikk gjennomføring av denne i norsk rett.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.12.2020
Anvendelsesdato i EU
04.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2022
Anvendes fra i Norge
25.03.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2079
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro