Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/235 av 18. februar 2016 om endringer i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på, og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) 2016/235 of 18 February 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.3.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten går etter "ordinær prosedyre".

Rettsakten endrer definisjonen av likør i punkt 32 bokstav a) ii i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008. Per i dag er det krav om at alkoholsterke drikker som skal bruke betegnelsen likør, blant annet må være både aromatisert og tilsatt landbruksprodukter eller næringsmidler (kumulative vilkår). Endringene medfører at det i fremtiden er tilstrekkelig at den alkoholsterke drikken enten er aromatisert eller tilsatt landbruksprodukter eller næringsmidler (alternative vilkår). Endringene vil ikke påvirke de grunnleggende organoleptiske egenskapene som karakteriserer likør.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.
Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2016
Anvendelsesdato i EU
22.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 289-290
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2016
Anvendes fra i Norge
13.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0235
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro