Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren

Tittel

Rådsdirektiv 2010/32/EU av 10. mai 2010 som gjennomfører rammeavtalen med HOSPEEM og EPSU om beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i sykehus og helsetjenestesektoren

Council Directive 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector concluded by HOSPEEM and EPSU

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring lukket av EFTAs overvåkingsorgan 22.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2012)

Sammendrag av innhold
Formålet med direktivet er å oppnå sikrest mulig arbeidsmiljø for arbeidstakere som arbeider på sykehus og i helsesektoren, ved å forhindre skader grunnet skarpe gjenstander som nålestikk mv. I direktivet beskrives blant annet de generelle krav som stilles etter allerede gjeldende EU/EØS-regulering for å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og gir detaljerte regler mht. håndtering av særlige risikofaktorer knyttet til bruk av skarpe gjenstander i sykehus og i helsesektoren. Direktivet gjelder for alle som arbeider på sykehus og i helsesektoren, og som er underlagt ledelsen og som er under oppsyn av arbeidsgiver. Videre følger det av direktivet at arbeidsgiver skal tilstrebe at også underentreprenører følger direktivets regler.

Med skarpe gjenstander forstås objekter/instrumenter som er nødvendige for å utføre spesifikke aktiviteter innen helsevesenet og som kan skjære, stikke, forårsake skade og/eller infeksjon.

Direktivet oppstiller blant annet detaljerte krav til risikovurdering, risikoreduksjon, opplæring, informasjon og bevisstgjøring. Det stilles særlige krav til gjennomføring av sikkerhetsrutiner for bruk og håndtering av skarpt medisinsk utstyr, håndtering av smittefarlig avfall, å hindre unødig bruk av skarpe gjenstander og forbud mot såkalt "re-capping"; å sette tilbake plastbeskyttelse etter bruk av kanyle/sprøyte, som medfører økt fare for å stikke seg.

Vurdering
Direktivet er relevant og akseptabelt. Flere av direktivets bestemmelser er alt regulert i flere forskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven, herunder: - forskrift om biologiske faktorer,- forskrift om utførelse av arbeid, - forskrift om bruk av arbeidsutstyr,- internkontrollforskriften, - forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem og- forskrift om arbeid i privat arbeidsgivers hjem.

Flere av bestemmelsene i direktivet har en høyere detaljeringsgrad enn dagens regelverk, noe som gjør at det antas nødvendig med en egen forskrift under arbeidsmiljøloven for å oppfylle gjennomføringskravet. Et forskriftsutkast vil bli sendt på høring i løpet av 2012. Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft 11. mai 2013. Direktivet medfører ikke behov for lovendringer.

Andre opplysninger
Tilsynsmyndighet vil være Arbeidstilsynet.

Status
Direktivet ble publisert i OJ 1.juni 2010, gjennomføringsfristen er 11.mai 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2009
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.05.2010
Gjennomføringsfrist i EU
11.05.2013
Anvendelsesdato i EU
11.05.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 179-185
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2013
Anvendes fra i Norge
18.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0032
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro