Beskyttelsestiltak for bekjempelse av svinepest i Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/663 af 27. april 2018 om visse midlertidige beskyttelsestiltak for bekjempelse av svinepest i Ungarn

Commission Implementing Decision (EU) 2018/663 of 27 April 2018 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Hungary

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre populationer af vildtlevende svin og til svinebedrifter. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3) Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Navnlig skal der i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/60/EF træffes visse foranstaltninger efter bekræftelse af et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin.

(4) Ungarn har underrettet Kommissionen om den nuværende situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/60/EF truffet en række foranstaltninger, herunder afgrænsning af et inficeret område, hvori de i samme direktivs artikel 15 omhandlede foranstaltninger anvendes, for at forhindre spredning af sygdommen.

(5) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør det område, der er inficeret med afrikansk svinepest i Ungarn, identificeres på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6) I afventning af mødet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bør det inficerede område i Ungarn derfor opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(7) Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet vurdering på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2018
Anvendelsesdato i EU
28.04.2018
Opphører å gjelde
30.06.2018

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet