Beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen fugleinfluensa i Frankrike

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2239 av 2. desember 2015 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av sybtype H5N1 og H5N2 i Frankrike

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2239 of 2 December 2015 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtypes H5N1 and H5N2 in France

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.12.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenza-vira hos tamfjerkræ forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Sygdommen kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2) Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(3) Ved udbrud af aviær influenza er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra en medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fugle eller produkter fremstillet heraf.

(4) Rådets direktiv 2005/94/EF indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til direktivet skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza.

(5) Frankrig har underrettet Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) af subtype H5, nærmere bestemt H5N1 og H5N2, på bedrifter i landet, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

(6) Igangværende laboratorieundersøgelser, herunder sekventering, med henblik på yderligere at karakterisere det virus, der forårsagede det første udbrud, tyder på, at HPAI-H5N1-virusstammens genetik er forskellig fra det HPAI-virus af subtype H5N1, der blev konstateret første gang i Europa i 2005. Det ser snarere ud til, at den HPAI-virusstamme af subtype H5N1, der er blevet påvist for nyligt i Frankrig, er muteret fra en lavpatogen form, der er blevet påvist i Unionen, til et virus med høj patogenicitet. Det synes derfor ikke at være nødvendigt at anvende de samme supplerende beskyttelsesforanstaltninger som dem, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2006/415/EF, som blev vedtaget specifikt med henblik på det højpatogene aviær influenza-virus af subtype H5N1, der første gang blev konstateret i Europa i 2005.

(7) Frankrig traf derfor straks de bekæmpelsesforanstaltninger, der kræves i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner.

(8) Kommissionen har gennemgået de pågældende foranstaltninger sammen med Frankrig og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, landets kompetente myndighed har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor de bekræftede udbrud er konstateret.

(9) For at hindre unødige forstyrrelser i samhandelen inden for EU og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt hurtigt at afgrænse de oprettede beskyttelses- og overvågningszoner i Frankrig på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(10) De beskyttelses- og overvågningszoner i Frankrig, hvor de i direktiv 2005/94/EF fastsatte dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger anvendes, bør derfor afgrænses i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.12.2015
Anvendelsesdato i EU
23.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet