Beskyttelsestiltak knyttet til høypategon fugleinfluensa av subtype H7N7 i Italia: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/453/EU av 11. september 2013 som endrer gjennomføringsbeslutning 2013/443/EU om visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H7N7 i Italia

Commission Implementing Decision 2013/453/EU of 11 September 2013 amending Implementing Decision 2013/443/EU concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H7N7 in Italy

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.10.2013

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en følge av et utbrudd av høypatogen aviær influensa av typen H7N7 i Italia.

Rettsakten endrer kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/443/EU av 27. august 2013 om beskyttelsestiltak og overvåkingssoner etter funn av sykdommen på flere bedrifter i Italia. Det er funnet ytterligere utbrudd av sykdommen i Italia etter dette, og det første vedtaket er derfor oppdatert, slik at det omfatter alle områder hvor det er utbrudd av sykdommen.

Italia iverksatte straks tiltak i henhold til direktivet om aviær influensa (direktiv 2005/94/EF), noe som innebærer at risiko- og observasjonssoner ble opprettet rundt utbruddsstedene. kommissjonsvedtak 2013/453/EU fastslår at Italia skal sørge for at risiko- og observasjonssonene fastsatt i henhold til direktivet om aviær influensa overholdes. Målet med vedtaket er å unngå at tredjeland lager unødige handelsrestriksjoner mot hele EU-land på grunn av utbruddet, og å forhindre unødige handelshindringer innad i EØS-området.

Rettsakten retter seg kun mot Italia og krever ikke gjennomføring i norsk rett. I tilfelle det skulle oppstå et utbrudd av aviær influensa i Norge, vil direktiv 2005/94/EF angi hvilke tiltak som skal gjennomføres. Direktivet er implementert i forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Status
Rettsakten retter seg bare til Italia.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.09.2013
Anvendelsesdato i EU
03.10.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet